Forum Pracowników Kadr

Forum Pracowników Kadr - kolejne spotkania

 

FORUM PRACOWNIKÓW KADR Forum Pracowników Kadr: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze , rekrutacja
Szczecin, 29 października 2019 r.

Analiza problemów związanych z naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, nawiązywaniem ,zmianą  treści umów o pracę  i rozwiązywaniem umów o pracę

Korzyści ze szkolenia:

 • uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia optymalnych procedur naboru i rekrutacji oraz wykorzystania mechanizmów „wewnętrznej” rekrutacji,
 • zapoznanie z rozwiązaniami prawnymi w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządowych pod kątem najczęstszych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa pracy,
 • zapoznanie z ostatnimi zmianami przepisów prawa pracy (w tym dokumentacja pracownicza) i planowanymi zmianami  w 2019 r.
 • możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Prowadzący:  prawnik, Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku).

Czas trwania:

9.30 – 13.30

Cena:

 • dla członków Forum:

pełne członkostwo na podstawie umowy podpisanej z FRDL - szkolenie w ramach kwartalnej składki;

złożona deklaracja członkowska bez umowy - płatność 290 zł netto od osoby;

 • dla uczestników niezrzeszonych - 420 zł netto.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena zawiera: przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia, obiad, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, konsultacje poszkoleniowe.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 22 października 2019 r.

Program:

I. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

1.Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze.

2. Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność.

3. Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym.

4. Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne.

5. Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego ( aspekty praktyczne).

7. Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia..

8. Czy powierzenia pełnienia obowiązków  za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.

II. Procedura naboru na stanowiska urzędnicze i rekrutacji na pozostałe stanowiska 

1. Etapy naboru.

2. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze.

3. Wymagania formalno - prawne ogłoszenia o naborze.

4. Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów.

5. Informacja publiczna w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze .

6. Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych.

7. Termin składania dokumentów w procedurze naboru.

8. Treść regulaminu naboru - znaczenie.

9. Status i skład komisji  ( stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór. 

10. Metody i techniki naboru.

11. Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów.

12. Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji.

13. Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru.

14. Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji

III. Nawiązanie i zmiana treści umowy o pracę

1. Zatrudnianie b podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.

2. Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy ( badania lekarskie, szkolenia bhp itp.).

3. Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy  pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.

3. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy  w jednostkach samorządowych.

4. Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające.

5. Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi.

6. Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko.

7. Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie.

8. Reorganizacja urzędu.

9. Tryb i procedura rozwiązywania umów o pracę..

10. Terminy odwołania pracownika w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia oraz zasad wydawania świadectwa pracy przy zatrudnieniu terminowym.

Szczegółowy program

 

Karta zgłoszeniowa

Zmiany w ustawie Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Szczecin, 19 września 2019 r.

  W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej – zatrudnienia - zachodzą wręcz ciągłe zmiany. Jedną z największych „grup” nowości są obowiązujące od początku 2019 r. przepisy związane z dokumentacją pracowniczą. Olbrzymie zmiany w tym zakresie dotyczą zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawartości, przechowywania oraz możliwości prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Istotna nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o ZFŚS weszła w życie 4 maja 2019 r. Wprowadziła nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników oraz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. Od 7 września 2019 r. obowiązują również zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy, dochodzenia roszczeń związanych z mobbingiem oraz ochrony innych niż rodzice dziecka pracowników wykorzystujących urlopy macierzyńskie i rodzicielskie.

Prowadzący: prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca (przepracował ponad 3500 godzin szkoleniowych), autor  i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej.

 

Czas trwania:

9:00 - 13:00

Odpłatność za spotkanie:

 • dla członków Forum:
  • pełne członkostwo na podstawie umowy podpisanej z FRDL - szkolenie w ramach kwartalnej składki;
  • złożona deklaracja członkowska bez umowy - płatność 290 zł netto od osoby;
 • dla uczestników niezrzeszonych - 420 zł netto.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 12 września 2019 r.

 

Program:

1. Zmiany w zakresie pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników:

 • nowy katalog danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika,
 • zgoda jako podstawa przetwarzania danych – zakres, ograniczenia, warunki udzielenie zgody, możliwość odwołania zgody,
 • dane wrażliwe i dane o wyrokach skazujących i naruszeniach prawa,
 • dane biometryczne – wprowadzenie możliwości ich przetwarzania.

 

2. Zmiany w zakresie ZFŚS i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS – konieczność zmian regulaminu.

3. Dokumentacja pracownicza  od 2019 r.

 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe),
 • ponowne zatrudnienie a dokumentacja pracownicza,
 • informacje dotyczące dokumentacji pracowniczej wydawane wraz ze świadectwem pracy
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej,
 • informacje dla pracowników i byłych pracowników dotyczące zmiany sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej i możliwości odbioru poprzedniej jej postaci,
 • przepisy przejściowe zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz działania pracodawcy związane z jej wejściem w życie.

 

4. Rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej:

 • cztery części akt osobowych,
 • nowe zasady numeracji akt osobowych,
 • zasady usuwania dokumentów z akt osobowych,
 • zakres treści „dokumentacji pracowniczej” (poza ewidencją czasu pracy m. in. wnioski pracowników, zgody pracowników opiekujących się małym dzieckiem i kobiet w ciąży,dokumenty związane z pracą w godzinach nadliczbowych lub zadaniowym czasem pracy),
 • znaczne zmiany w zakresie treści ewidencji czasu pracy (m. in. podawanie przedziałów godzinowych pracy,
 • regulacje dotyczące trybu przekazywania pracownikom niektórych informacji
 • zasady prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej,
 • sposób dokonywania doręczeń informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej,
 • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,
 • konieczność dostosowania obecnych dokumentacji do nowych wymogów.

5. Roszczenia z tytułu mobbingu.

6. Inni członkowie rodziny korzystający z uprawnień rodzicielskich

 • gwarancje trwałości zatrudnienia,
 • roszczenia związane z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

7. Świadectwa pracy.

 • nowe terminy na  wystąpienie do pracodawcy i sądu pracy z wnioskiem sprostowanie świadectwa pracy,
 • wystąpienie do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

 

Szczegółowy program

 

Karta zgłoszeniowa

Szczecin, 13 maja 2019 r.

Temat kolejnego spotkania Forum to Nabór na wolne stanowiska urzędnicze, rekrutacja w jednostkach samorządowych. Nawiązywanie, zmiana treści umowy o pracę i rozwiązywanie umów o pracę. Prowadzić będzie prawnik, ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach, w latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku).

Odpłatność za spotkanie:

 • dla członków Forum:
  • pełne członkostwo na podstawie umowy podpisanej z FRDL - szkolenie w ramach kwartalnej składki;
  • złożona deklaracja członkowska bez umowy - płatność 290 zł netto od osoby;
 • dla uczestników niezrzeszonych - 390 zł netto.
(Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych).
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 6 maja 2019 r.

Program

 

Karta zgłoszeniowa

 

Po pierwszym spotkaniu Forum Pracowników Kadr

Dnia 15 czerwca br. miało miejsce pierwsze spotkanie Forum Pracowników Kadr, w ramach którego zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące najnowszych zmian w prawie pracy i bieżących problemów pracowników kadr. Spotkanie poprowadził p. Marek Rotkiewicz, wykładowca współpracujący m.in. z Forum Pracowników Kadr przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach.

Forum Pracowników Kadr 15.06.2018

 

Spotkanie wywołało ożywioną dyskusję, która przekonała nas, że branżowe Forum dla pracowników kadr jest w naszym województwie potrzebną inicjatywą. Kolejne spotkanie planujemy na wrzesień - będzie to spotkanie założycielskie Forum, oprócz części szkoleniowej zakładające m.in. wybór władz i opracowanie Statutu.

 

Forum Pracowników Kadr
przy Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

 

Głównym celem działania Forum jest doskonalenie sprawności funkcjonowania wydziałów/ referatów organizacyjno-kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Forum działać będzie głównie poprzez szkolenia, dyskusje problemowe, konsultacje oraz wymianę doświadczeń.

Wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą prosimy o złożenie deklaracji członkowskiej.

Ostateczna wersja statutu będzie dyskutowana na spotkaniu założycielskim Forum.

 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się do naszego Koordynatora:


Elżbieta Silny
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter