Forum Pracowników Kadr

Forum Pracowników Kadr - kolejne spotkania

FORUM KADR WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Szczecin, 13 grudnia 2019 r.

Zapraszamy na FORUM KADR WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO, które odbędzie się w Szczecinie w hotelu Novotel ul. 3 maja 31, w dniu 13 grudnia 2019 r.

Proponujemy Państwu spotkanie poświęcone Pracowniczym Planom Kapitałowym. Zbliża się bowiem czas kiedy coraz więcej jednostek będzie musiało obowiązkowo przygotować się do tego programu.

Formuła Forum polega na merytorycznym szkoleniu połączonym z częścią dyskusyjną, w której uczestnicy mają możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń oraz zadawania pytań prowadzącemu oraz uczestnikom forum. Forum umożliwia również kontakt między spotkaniami zarówno z uczestnikami forum jak i wykładowcami, dzięki czemu zapewniamy stały dostęp do bazy wiedzy teoretycznej jak i praktycznej.

Cele działalności forum kadr samorządowych to:

 1. Wymiana informacji i doświadczeń zawodowych;
 2. Podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków forum;
 3. Wzajemne wsparcie członków forum;
 4. Promowanie dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania wydziałów organizacyjno-kadrowych

Szkolenie pozwoli uzyskać wiedzę nt. od kiedy i kogo obowiązuje PPK i jak się przygotować do wdrożenia nowych regulacji, które docelowo będą dotyczyć wszystkich, nie tylko duże firmy.

Omówione zostaną aspekty działania programu, zwłaszcza finansowe - kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń a także stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu, obowiązkowe elementy umów tworzących system umów PPK, ich forma i terminy zawarcia oraz omówienie zasad i ograniczeń związanych z rozporządzaniem środkami zgromadzonymi w PPK.

Mamy nadzieję, że spotkanie przyniesie Państwu odpowiedzi na wiele nurtujących pytań w tej materii i pozwoli jasno określić działania powinny być podjęte.

Czas trwania:

9:30 - 14:00

PROGRAM:

1.  Podstawowe założenia i pojęcia związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi(PKK):

 • Zasady ogólne stosowania ustawy o PPK;
 • Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • Przekazywanie wpłat do PPK.

2. Obowiązki pracodawców:

 • Kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia PPK;
 • Podmiot zatrudniający, a PPK;
 • Pracodawcy wyłączeni ze stosowania ustawy;
 • Etapy i terminy wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych przez kolejnych pracodawców                                         (dużych, średnich i małych oraz przez zakłady pracy sfery budżetowej);
 • Zwolnienie z finansowania przez pracodawcę wpłat do PPK;
 • Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy.

3. Wpłaty na PKK:

 • Przekazywanie wpłat do PPK;
 • Wpłaty od państwa;
 • Wpłaty osób zatrudnionych;
 • Wpłaty finansowane przez pracodawcę

4. Uczestnictwo osób zatrudnionych w PKK:

 • Rezygnacja pracownika z dokonywania wpłat do PPK;
 • Wznowienie dokonywania wpłat do PPK;
 • Złożenie przez pracownika wniosku o dokonywanie wpłat;
 • Co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy;
 • Dysponowanie oszczędnościami w trakcie trwania okresu zatrudnienia;
 • Wypłata środków przed ukończeniem 60. roku życia;
 • Dysponowanie oszczędnościami po ukończeniu 60 lat;
 • Dziedziczenie środków i ich podział w przypadku śmierci uczestnika PPK;
 • Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa;
 • Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.

5. Opodatkowanie PKK:

 • Zasady opodatkowania uczestników PPK - jakie są konsekwencje podatkowe?;
 • Opodatkowanie wpłat do PPK;
 • Opodatkowanie wypłat z PPK na rzecz: Uczestnika PPK, byłego małżonka uczestnika PPK, małżonka zmarłego uczestnika PPK i innych osób uprawnionych.

6. Sankcje związane z nie przystąpieniem do PKK.

7. Nowe kompetencje kontrolne PIP w zakresie PKK.

Odpłatność za udział w spotkaniu:

 • Członkowie forum - w ramach składki
 • 290,00 zł netto -  składka kwartalna (składka obejmuje 2 spotkania w kwartale)
 • 440, 00 zł netto– dla pozostałych uczestników.

 Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Bardzo prosimy o przesyłanie kart zgłoszenia najpóźniej do 6 grudnia 2019r.

Szczegółowy program

 

Karta zgłoszeniowa

 

FORUM PRACOWNIKÓW KADR Forum Pracowników Kadr: Nabór na wolne stanowiska urzędnicze , rekrutacja
Szczecin, 29 października 2019 r.

Analiza problemów związanych z naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, nawiązywaniem ,zmianą  treści umów o pracę  i rozwiązywaniem umów o pracę

Korzyści ze szkolenia:

 • uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia optymalnych procedur naboru i rekrutacji oraz wykorzystania mechanizmów „wewnętrznej” rekrutacji,
 • zapoznanie z rozwiązaniami prawnymi w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządowych pod kątem najczęstszych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa pracy,
 • zapoznanie z ostatnimi zmianami przepisów prawa pracy (w tym dokumentacja pracownicza) i planowanymi zmianami  w 2019 r.
 • możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Prowadzący:  prawnik, Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku).

Czas trwania:

9.30 – 13.30

Cena:

 • dla członków Forum:

pełne członkostwo na podstawie umowy podpisanej z FRDL - szkolenie w ramach kwartalnej składki;

złożona deklaracja członkowska bez umowy - płatność 290 zł netto od osoby;

 • dla uczestników niezrzeszonych - 420 zł netto.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cena zawiera: przeprowadzenie profesjonalnego szkolenia, obiad, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, konsultacje poszkoleniowe.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 22 października 2019 r.

Program:

I. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.

1.Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze.

2. Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność.

3. Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym.

4. Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne.

5. Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.

6. Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego ( aspekty praktyczne).

7. Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia..

8. Czy powierzenia pełnienia obowiązków  za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.

II. Procedura naboru na stanowiska urzędnicze i rekrutacji na pozostałe stanowiska 

1. Etapy naboru.

2. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze.

3. Wymagania formalno - prawne ogłoszenia o naborze.

4. Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów.

5. Informacja publiczna w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze .

6. Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych.

7. Termin składania dokumentów w procedurze naboru.

8. Treść regulaminu naboru - znaczenie.

9. Status i skład komisji  ( stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór. 

10. Metody i techniki naboru.

11. Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów.

12. Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji.

13. Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru.

14. Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji

III. Nawiązanie i zmiana treści umowy o pracę

1. Zatrudnianie b podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.

2. Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy ( badania lekarskie, szkolenia bhp itp.).

3. Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy  pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.

3. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy  w jednostkach samorządowych.

4. Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające.

5. Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi.

6. Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko.

7. Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie.

8. Reorganizacja urzędu.

9. Tryb i procedura rozwiązywania umów o pracę..

10. Terminy odwołania pracownika w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia oraz zasad wydawania świadectwa pracy przy zatrudnieniu terminowym.

Szczegółowy program

 

Karta zgłoszeniowa

Zmiany w ustawie Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
Szczecin, 19 września 2019 r.

  W ostatnim czasie w zakresie prawa pracy, czy szerzej – zatrudnienia - zachodzą wręcz ciągłe zmiany. Jedną z największych „grup” nowości są obowiązujące od początku 2019 r. przepisy związane z dokumentacją pracowniczą. Olbrzymie zmiany w tym zakresie dotyczą zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zawartości, przechowywania oraz możliwości prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej. Istotna nowelizacja Kodeksu pracy oraz ustawy o ZFŚS weszła w życie 4 maja 2019 r. Wprowadziła nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników oraz osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS. Od 7 września 2019 r. obowiązują również zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy, dochodzenia roszczeń związanych z mobbingiem oraz ochrony innych niż rodzice dziecka pracowników wykorzystujących urlopy macierzyńskie i rodzicielskie.

Prowadzący: prawnik specjalizujący się w prawie pracy, doświadczony wykładowca (przepracował ponad 3500 godzin szkoleniowych), autor  i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 2500 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej.

 

Czas trwania:

9:00 - 13:00

Odpłatność za spotkanie:

 • dla członków Forum:
  • pełne członkostwo na podstawie umowy podpisanej z FRDL - szkolenie w ramach kwartalnej składki;
  • złożona deklaracja członkowska bez umowy - płatność 290 zł netto od osoby;
 • dla uczestników niezrzeszonych - 420 zł netto.

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 12 września 2019 r.

 

Program:

1. Zmiany w zakresie pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników:

 • nowy katalog danych pozyskiwanych od kandydata do pracy i pracownika,
 • zgoda jako podstawa przetwarzania danych – zakres, ograniczenia, warunki udzielenie zgody, możliwość odwołania zgody,
 • dane wrażliwe i dane o wyrokach skazujących i naruszeniach prawa,
 • dane biometryczne – wprowadzenie możliwości ich przetwarzania.

 

2. Zmiany w zakresie ZFŚS i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników i innych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS – konieczność zmian regulaminu.

3. Dokumentacja pracownicza  od 2019 r.

 • okres przechowywania dokumentacji pracowniczej (dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe),
 • ponowne zatrudnienie a dokumentacja pracownicza,
 • informacje dotyczące dokumentacji pracowniczej wydawane wraz ze świadectwem pracy
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej,
 • informacje dla pracowników i byłych pracowników dotyczące zmiany sposoby prowadzenia dokumentacji pracowniczej i możliwości odbioru poprzedniej jej postaci,
 • przepisy przejściowe zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją oraz działania pracodawcy związane z jej wejściem w życie.

 

4. Rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej:

 • cztery części akt osobowych,
 • nowe zasady numeracji akt osobowych,
 • zasady usuwania dokumentów z akt osobowych,
 • zakres treści „dokumentacji pracowniczej” (poza ewidencją czasu pracy m. in. wnioski pracowników, zgody pracowników opiekujących się małym dzieckiem i kobiet w ciąży,dokumenty związane z pracą w godzinach nadliczbowych lub zadaniowym czasem pracy),
 • znaczne zmiany w zakresie treści ewidencji czasu pracy (m. in. podawanie przedziałów godzinowych pracy,
 • regulacje dotyczące trybu przekazywania pracownikom niektórych informacji
 • zasady prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej,
 • sposób dokonywania doręczeń informacji o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej,
 • wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej,
 • konieczność dostosowania obecnych dokumentacji do nowych wymogów.

5. Roszczenia z tytułu mobbingu.

6. Inni członkowie rodziny korzystający z uprawnień rodzicielskich

 • gwarancje trwałości zatrudnienia,
 • roszczenia związane z niezgodnym z prawem wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

7. Świadectwa pracy.

 • nowe terminy na  wystąpienie do pracodawcy i sądu pracy z wnioskiem sprostowanie świadectwa pracy,
 • wystąpienie do sądu z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy.

 

Szczegółowy program

 

Karta zgłoszeniowa

Szczecin, 13 maja 2019 r.

Temat kolejnego spotkania Forum to Nabór na wolne stanowiska urzędnicze, rekrutacja w jednostkach samorządowych. Nawiązywanie, zmiana treści umowy o pracę i rozwiązywanie umów o pracę. Prowadzić będzie prawnik, ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), prawa związkowego i prawa o wykroczeniach, w latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku).

Odpłatność za spotkanie:

 • dla członków Forum:
  • pełne członkostwo na podstawie umowy podpisanej z FRDL - szkolenie w ramach kwartalnej składki;
  • złożona deklaracja członkowska bez umowy - płatność 290 zł netto od osoby;
 • dla uczestników niezrzeszonych - 390 zł netto.
(Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych).
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 6 maja 2019 r.

Program

 

Karta zgłoszeniowa

 

Po pierwszym spotkaniu Forum Pracowników Kadr

Dnia 15 czerwca br. miało miejsce pierwsze spotkanie Forum Pracowników Kadr, w ramach którego zorganizowaliśmy szkolenie dotyczące najnowszych zmian w prawie pracy i bieżących problemów pracowników kadr. Spotkanie poprowadził p. Marek Rotkiewicz, wykładowca współpracujący m.in. z Forum Pracowników Kadr przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach.

Forum Pracowników Kadr 15.06.2018

 

Spotkanie wywołało ożywioną dyskusję, która przekonała nas, że branżowe Forum dla pracowników kadr jest w naszym województwie potrzebną inicjatywą. Kolejne spotkanie planujemy na wrzesień - będzie to spotkanie założycielskie Forum, oprócz części szkoleniowej zakładające m.in. wybór władz i opracowanie Statutu.

 

Forum Pracowników Kadr
przy Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

 

Głównym celem działania Forum jest doskonalenie sprawności funkcjonowania wydziałów/ referatów organizacyjno-kadrowych w jednostkach samorządu terytorialnego województwa zachodniopomorskiego. Forum działać będzie głównie poprzez szkolenia, dyskusje problemowe, konsultacje oraz wymianę doświadczeń.

Wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą prosimy o złożenie deklaracji członkowskiej.

Ostateczna wersja statutu będzie dyskutowana na spotkaniu założycielskim Forum.

 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się do naszego Koordynatora:


Elżbieta Silny
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter