Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Forum Kierowników Urzędów Stanu Cywilnego

Informujemy, że jesteśmy w trakcie tworzenia

Forum Kierowników Urzędów Stanu Cywilnego
przy Centrum Szkoleniowym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie

 

Spotka­nia w ramach Forum mają służyć rozwiązy­wa­niu bieżą­cych prob­lemów zawodowych członków Forum.  Planujemy, aby stały się  plat­for­mą dyskusji na tem­at poprawy jakoś­ci funkcjonowa­nia Urzędów Stanu Cywilnego, możli­woś­ci doskonale­nia umiejęt­noś­ci i wzbo­gace­nia warsz­tatu pra­cy urzęd­ników. Członkowie Forum będą mieli  okazję do wymi­any doświad­czeń i infor­ma­cji doty­czą­cych specy­fi­ki pra­cy USC w poszczegól­nych gmi­nach woj. zachodniopomorskiego.

I spotkanie inauguracyjne zaplanowane jest na 24 maja w Szczecinie – w załączeniu program.

 

Wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą prosimy o złożenie deklaracji członkowskiej.

Ostateczna wersja statutu będzie dyskutowana po ukonstytuowaniu się Forum.

 

W razie wszelkich pytań i wątpliwości prosimy kierować się do naszego Koordynatora Szkoleń i Forów:


Elżbieta Silny
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter