Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych po zmianach w latach 2016-2018

Data szkolenia
2018-11-29
Miejsce szkolenia
Koszalin, Rada NOT-u, ul. Jana z Kolna 38
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 15.11.2018 wynosi 350 PLN
Po 15.11.2018 cena szkolenia wynosi 380 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:

Pracownicy samorządowi gmin, powiatów, województw obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne, komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP, pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych, członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej, wszyscy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej.

Cel/korzyści:

System finansowania OSP w latach 2016-2018 został w sposób zasadniczy zmieniony. Przekazywanie środków na OSP zostało w dużym stopniu przeniesione do dyspozycji Państwowej Straży Pożarnej. Pojawiły się nowe źródła finansowania OSP z udziałem gmin. Uporządkowano system montaży finansowych z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska. Sądy, wojewodowie oraz Regionalne Izby Obrachunkowe wydały nowe orzeczenia ukazujące praktyczne zasady finansowania OSP.

Uzyskanie profesjonalnej wiedzy prawniczej nt. finansowania OSP wraz z umiejętnością jej zastosowania w praktyce. Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są poglądami nauki prawa, komentarzami do najnowszych orzeczeń sądów i administracji, rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów i Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Prowadzący:

doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną „LexKała”, Portal prawa ochrony przeciwpożarowej „LexFire.pl”, przewodniczący Komisji Rewizyjnej oddziału powiatowego ZOSP RP, stały współpracownik działu prawnego miesięcznika ZOSP RP „Strażak”, trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i członków OSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej i finansów publicznych, autor ponad trzystu publikacji naukowych i poradniczych z zakresu prawa administracyjnego.

Czas trwania:

9.30-14.30

Cena:

Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,  serwis kawowy i obiad.

Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program:

 1. Finansowanie z budżetu państwa
 1. Finansowanie za pośrednictwem Państwowej Straży Pożarnej:
 • finansowanie jednostek należących do KSRG;
 • dotacja MSWIA;
 • środki z ubezpieczeń od ognia;
 • program modernizacji służb mundurowych;
 • fundusz sprawiedliwości;
 • odszkodowania;
 • rekompensata za utratę zdrowia;
 • przekazywanie sprzętu;
 • szkolenie członków osp;
 • zwrot środków za działania OSP poza terenem swojego działania.
 1. Finansowanie za pośrednictwem funduszy ochrony środowiska.
 1. Finansowanie z budżetu samorządu terytorialnego
 1. Zasady finansowania;
 2. Mienie komunalne a własność OSP;
 3. Klasyfikacja budżetowa wydatków na OSP;
 4. Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej;
 5. Utrzymanie remizy;
 6. Bezpłatne umundurowanie członków ochotniczej straży pożarnej;
 7. Ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej;
 8. Koszy okresowych badań lekarskich;
 9. Komendant gminny ochrony przeciwpożarowej;
 10. Dotacje (Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Ustawa o ochronie przeciwpożarowej);
 11. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach;
 12. Odszkodowania;
 13. Renty;
 14. Rekompensata za utratę zdrowia;
 15. Zatrudnianie kierowców – konserwatorów;
 16. Wyżywienie podczas długotrwałych działań ratowniczych.
 1. Finansowanie z własnych środków
 1. Środki statutowe;
 2. Działalność gospodarcza;
 3. Odpłatne wykorzystywanie mienia do społecznie użytecznych celów.
 1. Inne źródła finansowania.
 1. Zbiórki publiczne;
 2. Pożyczki, kredyty;
 3. Finansowanie OSP z Funduszy Europejskich 2014-2020;
 4. Jednorazowa sprzedaż alkoholu przez OSP;
 5. Przekazywanie sprzętu.
 1. Inne aspekty związane z finansami OSP
 1. Stosowanie ustawy o zamówieniach publicznych przy zakupach dla OSP;
 2. Rachunkowość w OSP, książka skarbnika OSP;
 3. Ewidencjonowanie majątku w księgach rachunkowych gminy i OSP;
 4. Inwentaryzacja majątku będącego w dyspozycji OSP;
 5. Podatki (VAT, od nieruchomości, od środków transportowych, od odszkodowań, od   rekompensaty, od ekwiwalentu);
 6. Kasy fiskalne w działalności OSP;
 7. Kontrola gminy przez RIO w zakresie finansowania OSP

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter