Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020 – nowości 2019

Data szkolenia
2019-05-20
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 06.05.2019 wynosi 368 PLN
Po 06.05.2019 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych, a także do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Cel:
Celem szkolenia jest nabycie oraz podniesienie kompetencji związanych z oceną występowania, kwalifikowalnością oraz regułami udzielania pomocy publicznej (w szczególności pomocy regionalnej) oraz de minimis w perspektywie finansowej 2014-2020.

Prowadzący:
Trener, doradca w dziedzinie funduszy Unii Europejskiej, pomocy publicznej, analiz finansowo-ekonomicznych. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Autor licznych studiów wykonalności, opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy unijnych m.in. na zlecenie beneficjentów tychże funduszy, Urzędów Marszałkowskich, Senatu RP, Ministerstw, Polskiej Agencji Prasowej, wydawnictwa INFOR, Agencji Rozwoju Pomorza i wielu innych. Przeprowadził ponad 350 szkoleń dla przedstawicieli administracji centralnej oraz  samorządowej wszystkich szczebli.

Czas trwania:
9.30 – 14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70%
ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia

 1. Pojęcie pomocy publicznej.
 2. Test pomocy publicznej.
 3. Dopuszczalność pomocy publicznej.
 4. Definicja przedsiębiorcy.
 5. Procedura akceptacji i monitoringu udzielania pomocy publicznej.
 6. System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej (SUDOP) – możliwość wyszukania dowolnego przypadku pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy w Polsce – uruchomiony w marcu 2016 r.
 1. Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014:
  • Pomoc regionalna;
  • Pomoc dla MŚP;
  • Pomoc na dostęp MŚP do finansowania;
  • Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną;
  • Pomoc szkoleniowa;
  • Pomoc przeznaczona na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych;
  • Pomoc na ochronę środowiska;
  • Pomoc mająca na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi;
  • Pomoc o charakterze społecznym w zakresie transportu na rzecz mieszkańców regionów;
  • Pomoc na infrastrukturę szerokopasmową;
  • Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego;
  • Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną;
  • Pomoc na infrastrukturę lokalną.
 2. Ogólnopolski program pomocowy, przyjęty rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r., dotyczący zwolnienia z podatku od nieruchomości w odniesieniu do:
  • pomocy regionalnej na nowe inwestycje;
  • infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej (m.in. stadiony, hale widowiskowo – sportowe, siłownie, centra oraz kluby fitness, obiekty rekreacyjne);
  • infrastruktury lokalnej (infrastruktura biznesowa, parki przemysłowe, parkingi, inkubatory przedsiębiorczości oraz przeznaczona dla lokalnej społeczności);
  • obiektów kultury i dziedzictwa kulturowego (m.in. muzea, teatry, opery, sale koncertowe, przestrzenie kulturalne i artystyczne).
 3. Pomoc publiczna w gminnych przedsięwzięciach.
 4. Problemy z określaniem definicji pomocy publicznej w praktyce gminnej:
  • Kiedy rolnik jest przedsiębiorcą?
  • Czy do wynajmującego i dzierżawcy należy stosować przepisy o pomocy publicznej?
  • Rodzaje działalności niewywierające wpływu na konkurencję i wymianę handlową w UE (brak pomocy publicznej?)
  • Czy ulga dla domu pomocy społecznej jest pomocą publiczną?
  • Czy gmina może być beneficjentem pomocy publicznej?
  • Czy wsparcie dla ZOZ (np. szpitala, przychodni) jest pomocą publiczną?
  • Czy do klubu sportowego mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej?
  • Czy zwolnienia i ulgi w zakresie gospodarki komunalnej (odpady, woda-ścieki, transport, sport, kultura) należy rozpatrywać jako pomoc publiczną?
  • Czy zawieszenie działalności gospodarczej wpływa na pomoc publiczną?
 5. Identyfikacja pomocy publicznej w poszczególnych sferach aktywności gminy:
  • Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (art. 67a §1 i 67b §1 Ordynacji podatkowej);
  • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienia podatkowe, różnicowanie stawek podatkowych);
  • Ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych (art. 59 ustawy o finansach publicznych);
  • Ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym (art. 64 ustawy o finansach publicznych);
  • Ulgi w spłacie kosztów egzekucyjnych (ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji);
  • Pomoc dla Zakładów Pracy Chronionej;
  • Dotacje celowe na finansowanie środowiska i gospodarki wodnej (art. 403 Prawa ochrony środowiska) – m.in. azbest, termomodernizacja, kolektory słoneczne, itp.;
  • Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru (art. 81 i 82 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);
  • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (art. 70b ustawy o systemie oświaty);
  • Pomoc publiczna w zakresie gospodarki nieruchomościami (ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości);
  • Pomoc w sektorze rolnictwa (ustawa o podatku rolnym, leśnym, zwrot podatku akcyzowego);
  • Przypadki dokapitalizowania przez gminę;
  • Pomoc ze środków unijnych;
  • Inne przypadki zgłoszone przez uczestników. 
 6. Nowelizacja Ordynacji podatkowej w zakresie pomocy publicznej od 1 stycznia 2016 r. – konieczność stosowania zasad de minimis w przypadku niektórych ulg przyznawanych z urzędu.
 7. Analiza wyników kontroli NIK w zakresie udzielania pomocy przez gminy – najczęstsze uchybienia  przy udzielaniu ulg podatkowych, ulg w spłacie należności cywilnoprawnych oraz zwolnień podatkowych. 
 8. Przykłady oceny występowania pomocy z orzecznictwa KE.
 1. Zawiadomienie Komisji z 19 lipca 2016r. w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Komunikat KE w sprawie definicji pomocy publicznej.
 2. Pomoc w ramach usług w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG):
  • Pojęcie usług w ogólnym interesie gospodarczym (dopuszczalne rodzaje działalności gospodarczej);
  • Obowiązek powierzenia usługi w ogólnym interesie gospodarczym;
  • Pomoc de minimis do kwoty 500 tys. EUR w ramach rozporządzenia KE nr 360/2012 dotyczącego usług w ogólnym interesie gospodarczym.  Jakie podmioty kwalifikują się do zwiększonej kwoty pomocy de minimis?
  • Definicja usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym – obowiązek powierzenia usługi;
  • Pomoc publiczna stanowiąca rekompensatę z tytułu realizacji usług w ogólnym interesie gospodarczym.
 3. Reforma unijnych i krajowych przepisów z zakresu pomocy de minimis:
  • Rozporządzenie KE nr 1407/2013 z 18.12.2013 r. – ogólne przepisy o pomocy de minimis;
  • Rozporządzenie KE nr 1408/2013 z 18.12.2013 r. – pomoc de minimis w sektorze rolnym;
  • Rozporządzenie KE nr 717/2014 z 27.6.2014 r. – pomoc de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury;
  • Rozporządzenie KE nr 360/2012 z 25.4.2012 r. – pomoc de minimis na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG);
  • Dopuszczalne limity pomocy de minimis;
  • Częściowe zwolnienie z obowiązku oceny trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców;
  • Przypadki konieczności dalszej oceny sytuacji ekonomicznej; 
  • Zasady dotyczące kumulacji pomocy de minimis udzielanej w różnych sektorach;
  • Zasady kumulacji pomocy de minimis z innymi przeznaczeniami pomocy (przykłady);
  • Wprowadzenie konieczności traktowania kilku podmiotów powiązanych jako „jednego przedsiębiorstwa”;
  • Zasady sumowania pomocy na jedno przedsiębiorstwo;
  • Problem tzw. „pomocy eksportowej”;
  • Obowiązki związane z przechowywaniem informacji na temat udzielonej pomocy de minimis;
  • Nowelizacja formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu KE nr 1407/2013 – zasady wypełniania formularza; 
  • Nowy formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu KE nr 360/2012;
  • Formularze informacji składane przy ubieganiu się o pomoc de minimis – najczęstsze problemy;
  • Ćwiczenia związane z udzielaniem pomocy de minimis;
  • Zasady przeliczania wartości pomocy na EDB;
  • Nowy wzór zaświadczenia o pomocy de minimis (nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie);
  • Stosowanie wzorów zaświadczeń o pomocy de minimis – najczęstsze błędy;
  • Nowy Formularz informacji do pomocy innej niż de minimis (np. pomocy regionalnej, na infrastrukturę sportową, kulturalną, rekreacyjną) – obowiązuje od 11 marca 2016 r.;
  • Pomoc de minimis a pomoc publiczna – zalety stosowania  pomocy de minimis;
  • Maksymalna kwota pomocy de minimis – ustalanie limitu pomocy de minimis;
  • Kumulacja pomocy de minimis – przykłady kumulacji, pomoc de minimis udzielana jako uzupełnienie pomocy udzielanej w ramach innych przeznaczeń;
  • Definicja trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa;
  • Pomoc de minimis a ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. w sprawie informacji przekazywanych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – ćwiczenia w wypełnianiu formularza, szczegółowa analiza trudnej sytuacji ekonomicznej oraz kumulacji pomocy;
  • Monitorowanie pomocy de minimis – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 34, poz. 174) – ćwiczenia w wypełnianiu zaświadczeń.
 4. Obliczanie wartości udzielonej pomocy publicznej– ćwiczenia w obliczaniu wartości udzielonej pomocy publicznej.
 5. Postępowanie przed Prezesem UOKiK.
 6. Prenotyfikacja.
 7. Uproszczona procedura notyfikacji.
 8. Postępowanie notyfikacyjne.
 9. Sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej lub informacji o jej nieudzieleniu z wykorzystaniem aplikacji SHRIMP.
 10. Zwrot pomocy publicznej.

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter