Image layer

Image layer

Image layer

Image layer

Procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – decyzja środowiskowa

Data szkolenia
2019-05-21
Miejsce szkolenia
Szczecin, ul. K. Kolumba 86
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 07.05.2019 wynosi 368 PLN
Po 07.05.2019 cena szkolenia wynosi 398 PLN
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

Adresaci:
Przedstawiciele gmin z wydziałów ochrony środowiska i innych, zajmujący się wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Pracownicy starostw z wydziałów wydających pozwolenia na budowę i wydziałów ochrony środowiska.

Cel i korzyści:
Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów. Jego uczestnicy na podstawie materiałów przygotowanych przez prowadzącą będą rozwiązywać przedstawione im zadania, prezentować je w grupach i na forum, a potem dyskutować na temat prawidłowych rozwiązań. Studia przypadku dotyczyć będą postępowania
w sprawie wydawana decyzji środowiskowej oraz oddziaływania wybranych przedsięwzięć na poszczególne komponenty środowiska.

Prowadzący:
Główny Specjalista w Urzędzie Miasta Szczecin. Biegły Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko – Świadectwo nr Ś-005. Trener w zakresie Ocen Oddziaływania na Środowisko (certyfikat wydany przez Bawarskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Spraw Środowiska oraz Polskie Ministerstwo Środowiska). Certyfikowany trener w zakresie unijnego i polskiego Prawa Ochrony Środowiska i Dyrektywy IPPC. Stały współpracownik FRDL.

Czas trwania:
9.30 – 14.30

Cena:
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych. W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy i obiad. Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.

Program szkolenia:

 1. Zasady funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko – omówienie zmian obowiązujących od stycznia 2017 r. i 2018 r. oraz przepisów przejściowych.
 2. Kwalifikacja przedsięwzięć dotycząca obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – ćwiczenia warsztatowe.
 3. Kwalifikacja przedsięwzięć  dotycząca obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko – ćwiczenia warsztatowe.
 1. Wymogi formalne do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i ich znaczenie dla postępowania administracyjnego oraz współpraca między organami:
 • w tym: prawidłowe wyznaczenie stron postępowania, sprawdzenie właściwości organu, w tym prawidłowa kwalifikacja przedsięwzięcia, sprawdzenie poprawności załączników, w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz KIP (nowe uregulowania od 01.01.2018 r),
 • właściwe określenie stron postępowania – nowe uregulowania od 01.01.2018 r.
 1. Obowiązki organu właściwego do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych:
 • w tym: zbadanie poprawności wniosku pod względem formalnym, wyznaczanie kręgu stron, powiadamianie stron o czynnościach organu, prawidłowe wywieszanie obwieszczeń i zawiadomień, sprawdzenie zgodności z MPZP i konsekwencje jego nie zbadania, współpraca z organami biorącymi udział w postępowaniu - nowy organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej.
 1. Screening, scoping:
 • w tym: co powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia, jaki jest cel scopingu i w jakich sytuacjach warto go przeprowadzać, przesłanki  przy określaniu szczegółowego zakresu raportu, raport o oddziaływaniu na środowisko, kiedy sporządza się raport
  o oddziaływaniu na środowisko i jaka jest jego rola, zawartość raportu o oddziaływaniu na środowisko (rozszerzony zakres tematyczny raportu).
 1. Merytoryczne elementy postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych z oceną/bądź bez oceny oddziaływania na środowisko:
 • w tym: studium przypadku oddziaływania wybranych przedsięwzięć na poszczególne komponenty środowiska, w tym np. w zakresie emisji hałasu do środowiska - prawidłowe określenie faktycznego zagospodarowania terenu wokół inwestycji i konsekwencje jego złej kwalifikacji.
 1. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych:
 • w tym: zmiana decyzji środowiskowej, przeniesienie decyzji (przesłanki, procedura), zapewnienie wykonalności decyzji środowiskowej.
 1. Konsekwencje wynikające z decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla organów prowadzących postępowanie następcze, np. w sprawie pozwolenia na budowę, wodnoprawnego, warunków zabudowy, w tym:
 • konsekwencje sytuacji, gdy przedsięwzięcie z wniosku o pozwolenie następcze
  (np. pozwolenie na budowę) różni się od tego, dla którego została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (np. różnice w działkach geodezyjnych), 
  w jakiej sytuacji odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymaga uzyskania nowej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych?

Chcesz być na bieżąco z ofertą szkoleniową?

Zapisz się na newsletter