X zamknij

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE.

BUDOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU I STRATEGII KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM SAMORZĄDU


więcej

2014-09-23,Rozwój umiejętności zawodowych i interpersonalnych sekretarek/asystentek

więcej

2014-09-23,Praktyczne aspekty stosowania formularzy „Niebieskiej Karty” – krok po kroku. Procedura ogólna i dla nieletnich (KOSZALIN)

więcej

2014-09-23,Realizacja nadzoru właścicielskiego w komunalnych spółkach z udziałem Gminy przez organ stanowiący lub wykonawczy jst.

więcej

2014-09-24,Usytuowanie kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarzadczej. Planowanie, realizacja, sprawozdawczość z kontroli.

więcej

2014-09-25,Planowanie przestrzenne. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami KPA

więcej

2014-09-26,Kurs archiwalny I stopnia

więcej

2014-09-26,Realizacja ustawy Prawo budowlane. Postępowanie przed organem administracji architektoniczno-budowlanej

więcej

2014-09-26,Kurs archiwalny I stopnia

więcej

2014-09-29,Prawo Zamówień Publicznych dla zaawansowanych (SZCZECIN)

więcej

2014-09-29,Jak zrealizować zadania w zakresie ochrony danych osobowch w ramach Samorządowej Elektronicznej Platformy Informatycznej

więcej

2014-09-30,Jak zrealizować w 2014 r. zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych w służbie zdrowia? Jak przygotować się do kontroli ABW i GIODO?

więcej

2014-09-30,Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jst i ich jednostkach podległych

więcej

2014-10-01,Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zasady opłacania i rozliczania składek i zasiłków. Aktualny stan prawny

więcej

2014-10-01,Dofinansowanie pracodawców z tytułu wykształcenia młodocianych pracowników przyznawane przez gminy, w aktualnym stanie prawnym, z uwzględnieniem regulacji pomocy de minimis obowiązującej od dnia 1 stycznia 2014r.

więcej

2014-10-02,Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych

więcej

2014-10-02,Działalność biura rady gminy/powiatu na przełomie kadencji

więcej

2014-10-03,Udzielanie pomocy de minimis przez Powiatowe Urzedy Pracy po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, KOSZALIN

więcej

2014-10-06,Umowy zlecenia i umowy o dzieło. Zasady rozliczeń i planowane zmiany w 2014 r.

więcej

2014-10-06,Zadania gmin związane z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej (CEIDG)

więcej

2014-10-07,Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

więcej

2014-10-08,Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej

2014-10-08,Organizacyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenie danych osobowych. Praktyczne rozwiązania i zalecenia.

więcej

2014-10-09,Sprawozdawczość JST

więcej

2014-10-09,Zarządzanie lokalami mieszkalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi. Noclegownie, schroniska lub inne placówki zapewniające miejsca noclegowe.

więcej

2014-10-13,Rachunkowość Ośrodków Pomocy Społecznej

więcej

2014-10-13,Prawne aspekty ustalania odpłatności rodziców biologicznych oraz nienależnie pobrane świadczenia - zagadnienia prawne.

więcej

2014-10-13,Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej (SŁUPSK)

więcej

2014-10-14,Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych uwzględniająca najnowsze zmiany z 29 sierpnia 2014.

więcej

2014-10-14,VAT w księgach rachunkowych Gminy oraz Gminy i Urzędu - kompleksowe rozliczanie

więcej

2014-10-15,Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego.

więcej

2014-10-15,Nowe zasady ustalania i poboru opłat za udostepnianie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

więcej

2014-10-16,Czas pracy z uwzględnieniem zmian w prawie pracy z 10 lipca 2014 r. dotyczacych m.in. pracy osób niepełnosprawnych.

więcej

2014-10-20,Inwentaryzacja za 2014 r.(jak ją prawidłowo przeprowadzić) oraz wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem

więcej

2014-10-20,Specyfika VAT w JST. Zmiany wprowadzone w 2014, planowane na 2015 r. oraz bieżące sprawy i aktualności.

więcej

2014-10-21,Rachunkowość stowarzyszeń i fundacji (SŁUPSK)

więcej

2014-10-21,Prowadzenie skutecznej kampanii medialnej w radiu

więcej

2014-10-21,VAT od nieruchomości komunalnych w 2014 i 2015 r.

więcej

2014-10-22,Warsztaty tworzenia IPR oraz ZFRON w pigułce. Omówienie aktualnego stanu prawnego oraz planowanych zmian związanych z wejściem w życie rozporządzenia unijnego nr 651/2014 w sprawie wyłączeń blokowych.

więcej

2014-10-22,Rozliczanie mediów w nieruchomościach - stopień podstawowy

więcej

2014-10-22,Zwrot VAT dla samorządów

więcej

2014-10-23,Rozliczanie mediów w nieruchomościach - stopień zaawansowany

więcej

2014-10-23,Naliczanie i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem nowych zasad wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych (KOSZALIN)

więcej

2014-10-23,Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych- zasady finansowania, linie orzecznictwa sądów i administracji, wzory pism

więcej

2014-10-24,Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD) ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków gmin

więcej

2014-10-27,Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa geodezyjnego

więcej

2014-10-28,Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie.

więcej

2014-10-28,Zewnętrzne źródła finansowania nieruchomości

więcej

2014-10-30,Rewolucyjne zmiany w rachunkowości organizacji pozarządowych