więcej

2015-04-20,Stosowanie aktualnych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych na obszarach gmin wiejskich i miast

więcej

2015-04-20,Nowe formularze oraz prawidłowe zasady dyskontowania pomocy de minimis w praktyce Powiatowych Urzędów Pracy

więcej

2015-04-21,Dopalacze i inne substancje psychoaktywne- profilaktyka i rozpoznawanie

więcej

2015-04-22,Wymagania i problemy proceduralne przy tworzeniu miejscowych planów, studiów uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin

więcej

2015-04-23,Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych - zasady finansowania, linie orzecznictwa sądów i administracji, wzory pism

więcej

2015-04-23,Praktyczne aspekty planowania i ewidencji wydatków na kształcenie specjalne z art.71b ustawy o systemie oświaty w kontekście art.32 ustawy okołobudżetowej oraz zmian w klasyfikacji budżetowej

więcej

2015-04-23,Rozliczanie podróży służbowych w 2015 roku

więcej

2015-04-24,Rachunkowość budżetowa dla zaawansowanych

więcej

2015-04-24,Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

więcej

2015-04-27,Rozliczanie podatku VAT w ewidencji księgowej oraz według sprawozdawczości budżetowej od stycznia 2015

więcej

2015-04-27,Remonty kapitalne, przebudowy nawierzchni dróg samorządowych z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii

więcej

2015-04-28,Najnowsze zmiany w klasyfikacji budzetowej

więcej

2015-04-28,Podnoszenie jakości obsługi rady gminy/powiatu

więcej

2015-04-29,Zamówienia publiczne - rażąco niska cena i pozacenowe kryteria oceny ofert

więcej

2015-05-05,Perspektywa finansowa UE 2014-20120 dla instytucji pomocy i integracji społecznej

więcej

2015-05-05,Dochody i wydatki jednostek budżetowych

więcej

2015-05-06,Tworzenie/aktualizacja gminnych i miejskich programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy domowej

więcej

2015-05-06,Absolutorium komunalne. Rada gminy/powiatu jako organ kontrolny. Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej (SZCZECIN)

więcej

2015-05-06,Absolutorium komunalne. Rada gminy/powiatu jako organ kontrolny. Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej (SZCZECIN)

więcej

2015-05-07,Obowiązki jednostek samorządu dotyczące: wydawania licencji i zezwoleń, przyjmowania skarg na przewoźnika, dostosowywania dworców do rozporządzenia 181/20111 oraz kontroli przedsiębiorców wykonujących przewozy drogowe

więcej

2015-05-07,Absolutorium komunalne. Rada gminy/powiatu jako organ kontrolny. Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej (KOSZALIN)

więcej

2015-05-07,Absolutorium komunalne. Rada gminy/powiatu jako organ kontrolny. Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej (KOSZALIN)

więcej

2015-05-07,Problematyka lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych.

więcej

2015-05-08,Kurs archiwalny I stopnia

więcej

2015-05-08,Zasady przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

więcej

2015-05-11,Renta planistyczna, opłaty adiacenckie w 2015 roku – praktyczne problemy naliczania i egzekucji.

więcej

2015-05-11,Kurs kadrowo-płacowy od podstaw

więcej

2015-05-12,Lista płac w 2015 r. Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce.

więcej

2015-05-12,Nowe przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Nowa rola ABI

więcej

2015-05-14,Aktualne zasady prowadzenia rachunkowości w samorządowych instytucjach kultury, rachunek kosztów w powiązaniu z otrzymanaymi dotacjami podmiotowymi i celowymi.

więcej

2015-05-15,Zagospodarowanie wód deszczowych. Pozwolenia wodnoprawne z uwzględnieniem oceny stanu JCWP.

więcej

2015-05-15,Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020

więcej

2015-05-15,Aktualne zasady prowadzenia rachunkowości w samorządowych instytucjach kultury, rachunek kosztów w powiązaniu z otrzymanymi dotacjami podmiotowymi i celowymi (KOSZALIN)

więcej

2015-05-18,Jak uruchamiać i realizować usługę asystenta rodziny w OPS

więcej

2015-05-18,Zadania gmin związane z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

więcej

2015-05-19,Przyczyny i tryb rozwiązywania oraz zmiana stosunku pracy zawartego z nauczycielem

więcej

2015-05-19,Likwidacja zaległości i nadpłat z tytułu podatków lokalnych z uwzględnieniem zasad wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych

więcej

2015-05-20,Prawo pracy pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

więcej

2015-05-20,Dofinansowanie pracodawców z tytułu wykształcenia młodocianych pracowników, z uwzględnieniem przepisów prawa wspólnotowego oraz krajowego dot. pomocy de minimis od 01.01.2014 r. oraz zasady wypełniania obowiązujących formularzy

więcej

2015-05-20,Jak pozyskać dotację z progrmu ERASMUS+. Mobilność edukacyjna (akcja1). Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół (Akcja 2)

więcej

2015-05-21,Praktyczne zastosowanie przepisów kpa w pomocy społecznej. Konstruowanie podstawowych aktów prawnych (decyzji, postanowień, zaświadczeń)

więcej

2015-05-22,Prawo własności wód

więcej

2015-05-22,Zieleń w publicznych miejscach rekreacji

więcej

2015-05-25,Kontrola trwałości projektów realizowanych ze środków UE

więcej

2015-05-25,Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy

więcej

2015-05-26,Wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami i utrzymaniem dróg

więcej

2015-05-27,Wybory ławników sądowych

więcej

2015-05-27,Jak pozyskać dotację z progrmu ERASMUS+. Mobilność edukacyjna (Akcja1). Partnerstwo strategiczne dla sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe (Akcja 2)

więcej

2015-05-28,Nowe zasady odpłatności za DPS

więcej

2015-05-28,Użytki gruntowe w ewidencji gruntów

więcej

2015-05-29,Rozwój umiejętności zawodowych i interpersonalnych sekretarek

więcej

2015-05-29,Nowa księga wieczysta – praktyczne aspekty korzystania z systemu CI

więcej

2015-06-01,Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w administracji samorządowej oraz metody pracy kontrolera – doskonalenie warsztatu kontrolerskiego.

więcej

2015-06-02,Prawo obowiązujące w instytucjach kultury w 2015 roku w zakresie spraw organizacyjnych, kadrowych, płacowych, finansowych oraz zamówień publicznych.

więcej

2015-06-08,Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia szkół i placówek oświatowych.

więcej

2015-06-10,Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy

więcej

2015-06-11,Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu

więcej

2015-06-11,Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. „Przetargi śmieciowe”.

więcej

2015-06-18,Ochrona zabytków i miejsc pamięci – nowoczesne zarządzanie dziedzictwem, wybrane zagadnienia

więcej

2015-06-19,Skutki finansowe planowania przestrzennego

więcej

2015-06-19,Pozyskiwanie funduszy unijnych na realizacje zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2014 – 2020

więcej

2015-06-25,Jak przygotować dobry samorządowy program zdrowotny