X zamknij


więcej

2015-01-08,Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014 - 2020

więcej

2015-01-09,Wybrane zagadnienia z kontroli i nadzoru

więcej

2015-01-09,Zamknięcie roku 2014 w jednostkach sektora finansów publicznych

więcej

2015-01-09,Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014 - 2020 (KOSZALIN)

więcej

2015-01-12,Redagowanie tekstów aktów normatywnych - zasady techniki legislacyjnej

więcej

2015-01-12,Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem nowelizacji przepisów regulujących prowadzenie ewidencji gruntów i budynków

więcej

2015-01-13,Efektywna współpraca rady gminy z biurem rady oraz organem wykonawczym (Koszalin)

więcej

2015-01-13,Podnoszenie jakości obsługi rady gminy/powiatu

więcej

2015-01-14,ABC gminy. Jak dobrze wykonywać mandat radnego?

więcej

2015-01-15,Dodatkowe wynagrodzenie "trzynastka". Zasady wypłaty i rozliczeń.

więcej

2015-01-15,Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

więcej

2015-01-16,Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD) ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków gmin

więcej

2015-01-16,Zadania gminy wynikające z ustawy o ochronie zwierząt

więcej

2015-01-16,Nowelizacja podatku PIT od 1 stycznia 2015 r.

więcej

2015-01-19,Uwarunkowania prawne masowych imprez artystycznych i rozrywkowych.

więcej

2015-01-19,Jak przygotować otwarte konkursy ofert dla niepublicznych przedszkoli i włączyć je w sieć placówek publicznych?

więcej

2015-01-20,Prawidłowe działanie komisji rewizyjnej i innych komisji rady gminy/miasta/powiatu

więcej

2015-01-21,Prawidłowe działanie komisji rewizyjnej i innych komisji rady gminy/miasta/powiatu (KOSZALIN)

więcej

2015-01-21,Wymiar podatków i opłat lokalnych w orzecznictwie sądów administracyjnych

więcej

2015-01-22,Planowanie przestrzenne w gminie. Realizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrznnym

więcej

2015-01-22,Karta Dużej Rodziny w świetle nowych regulacji prawnych ustawy i rozporządzenia obowiązujących od stycznia 2015 r.

więcej

2015-01-22,Ważne zdania do wykonania w 2015 r. w zakresie ochrony informacji niejawnych. Nowa dokumentacja: szacowanie ryzyka, instrukcje, upoważnienia.

więcej

2015-01-22,Opłata skarbowa w praktyce administracji publicznej

więcej

2015-01-23,Archiwizacja dokumentów księgowych

więcej

2015-01-23,Dochody cywilnoporawne i nieopodatkowane należności budżetowe - ewidencja księgowa, likwidacja zaległości, kierowanie do egzekucji administracyjnej i komorniczej

więcej

2015-01-26,Przygotowanie do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i budżetowego za rok 2014

więcej

2015-01-26,Prawo pracy po ostatnich zmianach

więcej

2015-01-27,Rada gminy/powiatu jako organ kontrolny. Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej (KOSZALIN)

więcej

2015-01-27,Warsztaty z zakresu tworzenia dokumentów wewnętrznych urzędu jako pdstawowe narzędzie polityki jst

więcej

2015-01-27,Rada gminy/powiatu jako organ kontrolny. Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej (KOSZALIN)

więcej

2015-01-28,Naliczanie i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zmiany w 2015 roku

więcej

2015-01-28,Naliczanie i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zmiany w 2015 roku

więcej

2015-01-28,Naliczanie i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zmiany w 2015 roku

więcej

2015-01-30,Sposoby eksmisji z lokali mieszkalnych i użytkowych

więcej

2015-02-03,Rada gminy/powiatu jako organ kontrolny. Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej

więcej

2015-02-03,Rada gminy/powiatu jako organ kontrolny. Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej

więcej

2015-02-04,Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

więcej

2015-02-05,Zamykanie projektów infrastrukturalnych - aneks czyszczący, luka finansowa

więcej

2015-02-06,Bezumowne korzystanie z nieruchomości

więcej

2015-02-06,Zamykanie projektów infrastrukturalnych - aneks czyszczący, luka finansowa (KOSZALIN)

więcej

2015-02-06,Fundusz sołecki w 2015 r.

więcej

2015-02-09,Bonifikata w gospodarce nieruchomościami. Praktyczne probelmy naliczania i egzekucji.

więcej

2015-02-10,Prawo ochrony środowiska - najnowsze zmiany

więcej

2015-02-11,Prawo wodne - aktualny stan prawny

więcej

2015-02-11,Lista płac w 2015 r. Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce.

więcej

2015-02-12,Korekty dokumentów płacowych i konsekwencje dla rozliczeń w ZUS i w podatku dochodowym.

więcej

2015-02-12,Korekty dokumentów płacowych i konsekwencje dla rozliczeń w ZUS i w podatku dochodowym.

więcej

2015-02-12,Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia w świetle aktualnych uregulowań prawnych, orzecznictwa sądowo administracyjnego oraz planowanej nowelizacji

więcej

2015-02-23,Ustalenie celów i zadań w jednostkach samorządu terytorialnego i zarządzanie ryzykiem na 2015 r. Monitoring kontroli zarządczej w 2015 r. oraz oświadczenie (zapewnienie) o stanie kontroli zarządczej za 2015 r.

więcej

2015-02-27,Usuwanie drzew i krzewów jako przykładowe działania na gruntach zarządców wód w kontekście form ochrony przyrody