więcej

2016-02-15,Zmiany w przepisach podjętych w roku 2015 dot. organizacji pozarządowych oraz ich współpracy z administracją publiczną

więcej

2016-02-15,Nowe zadania ADO i ABI po 30 czerwca 2015. Zakres formalny i faktyczny po nowelizacji 01.01.2015

więcej

2016-02-16,Nowa ustawa o zgromadzeniach publicznych. Najistotniejsze zmiany w nowych regulacjach ustawy oraz innych obowiązujących przepisach.

więcej

2016-02-16,Świadczenia chorobowe i rodzicielskie po zmianach obowiązujących od 2 stycznia 2016

więcej

2016-02-17,Coś więcej o „sprytnych dop’ach”- dopalacze czyli świat chemii, medycyny i prawa.

więcej

2016-02-17,Wydatki strukturalne jednostek samorządu terytorialnego.

więcej

2016-02-17,Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki przyznawania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych

więcej

2016-02-18,Rozliczanie podatku VAT proporcją oraz preproporcją – warsztaty praktyczne

więcej

2016-02-19,Rachunkowość budżetowa dla zaawansowanych

więcej

2016-02-19,Organizacja samorządowego Centrum Usług Wspólnych. Praktyczne aspekty wykonywania, prowadzenia rachunkowości oraz gospodarki finansowej i sprawozdawczości

więcej

2016-02-19,Zasady rozliczania projektów w nowym okresie programowania 2014-2020

więcej

2016-02-22,Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, rozporządzeń wykonawczych w zakresie stosowania ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Aplikacja Źródło w praktyce USC.

więcej

2016-02-23,Windykacja i umarzanie należności cywilnoprawnych jst – egzekucja należności prowadzona przez komorników sądowych

więcej

2016-02-24,Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Wszczęcie i przebieg postępowania

więcej

2016-02-25,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

więcej

2016-02-26,Jak uruchamiać i realizować usługę asystenta rodziny w OPS

więcej

2016-02-26,Dokumentacja kadrowa. Zawieranie umów cywilnoprawnych na nowych zasadach

więcej

2016-02-29,Zmiany w prawie archiwalnym obowiązujące od 1 listopada 2015 r., ze szczególnym uwzględnieniem nowych: zasad brakowania dokumentacji i przekazywania materiałów do archiwów państwowych oraz standardów opracowywania akt

więcej

2016-03-01,Postępowanie z dokumentacją w jednostkach opieki zdrowotnej

więcej

2016-03-01,Lokalny Program Rewitalizacji – przygotowanie dokumentu zgodnie z wytycznymi na lata 2014-2020

więcej

2016-03-01,Zmiany zasad naliczania odsetek i podziału dłużników w pomocy społecznej od 1 stycznia 2016 r.

więcej

2016-03-02,Przedstawienie postępowania egzekucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2016 i ich praktycznych konsekwencji.

więcej

2016-03-02,VAT od nieruchomości komunalnych w 2016 R.

więcej

2016-03-02,Zmiany zasad naliczania odsetek od 1 stycznia 2016 r. – nowe zasady podziału dłużników z uwagi na wysokość odsetek – kompleksowe rozliczanie odsetek

więcej

2016-03-02,Prawo budowlane z elementami KPA

więcej

2016-03-03,Jak przygotować przedszkola i szkoły podstawowe do roku szkolnego 2016/2017 w świetle zmiany wieku rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego?

więcej

2016-03-03,VAT w JST w 2016 roku. Obowiązkowa centralizacja VAT i nowe metody odliczeń VAT

więcej

2016-03-03,Zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania Powstawanie, egzekucja, wygasanie opłat związanych z postojem pojazdów w spp

więcej

2016-03-04,Postępowanie podatkowe – podatki lokalne

więcej

2016-03-04,Odliczanie VAT od zakupów w gminie w 2016r. - nowe metody.

więcej

2016-03-04,Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

więcej

2016-03-07,Projekt socjalny jako narzędzie pracy socjalnej oraz promocji organizacji działań pomocy społecznej. Warsztat praktyczny.

więcej

2016-03-08,Profesjonalna obsługa klienta z uwzględnieniem obsługi klienta trudnego

więcej

2016-03-08,Trening umiejętności społecznych w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych

więcej

2016-03-09,Aktualne zasady prowadzenia rachunkowości i dokumentowania kontroli zarządczej w samorządowych instytucjach kultury

więcej

2016-03-10,FUNDUSZ SOŁECKI 2016 - Gospodarowanie środkami funduszu sołeckiego

więcej

2016-03-10,Kurs ABC kadrowca. Od zatrudnienia do zwolnienia

więcej

2016-03-11,Praktyczne aspekty planowania i ewidencji wydatków na kształcenie specjalne z art.71b ustawy o systemie oświaty w kontekście art.32 ustawy okołobudżetowej oraz zmian w klasyfikacji budżetowej

więcej

2016-03-11,Granice udostępniania informacji publicznej w szkołach

więcej

2016-03-14,Prawo pracy pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

więcej

2016-03-14,Przygotowanie i realizacja projektu EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i RPO WZP

więcej

2016-03-14,Granice udostępniania informacji publicznej w sądach

więcej

2016-03-15,Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – wybrane zagadnienia

więcej

2016-03-15,Nawiązywanie, przekształcanie i rozwiązywanie stosunku pracy nauczyciela z uwzględnieniem zmian przepisów prawa od dnia 22.02.2016 r.

więcej

2016-03-16,Sprawozdawczość kwartalna jednostek samorządowych

więcej

2016-03-16,Jak przygotować budżet partycypacyjny (obywatelski)?

więcej

2016-03-17,Koszty podatkowe – wybrane zagadnienia z odwołaniem się do orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych.

więcej

2016-03-17,Organizacja i proces udzielania zamówień publicznych w świetle nowelizowanego Prawa zamówień publicznych. Przegląd, omówienie i analiza zmian

więcej

2016-03-18,Komunikacja wewnętrzna w urzędzie

więcej

2016-03-18,Organizacja placówek wsparcia dziennego. Zmiany prawne i organizacyjne

więcej

2016-03-18,Pomoc publiczna i pomoc de minimis. Analiza wybranych instrumentów wsparcia

więcej

2016-03-21,Kontrola oraz korygowanie nieprawidłowości w perspektywie 2014-2020

więcej

2016-03-21,Podstawy prawne funkcjonowania spółek komunalnych, w tym bezprzetargowego powierzania przez gminy zadań spółkom komunalnym

więcej

2016-03-22,Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych

więcej

2016-03-23,Zagadnienia praktyczne z Kodeksu Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie.. Aktualny stan prawny na 1 listopada 2015 roku.

więcej

2016-03-23,Dostęp do informacji publicznej- realizacja prawa konstytucyjnego i jego ograniczenia (KOSZALIN)

więcej

2016-03-25,Finansowanie przedsięwzięć wodno-kanalizacyjnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

więcej

2016-03-30,Dopalacze i inne substancje psychoaktywne - profilaktyka i rozpoznawanie

więcej

2016-03-30,Przygotowanie i realizacja obowiązków wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500Plus)

więcej

2016-04-01,Dotacje podręcznikowe w 2016 roku. Zasady wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji podręcznikowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych od strony księgowej.

więcej

2016-04-01,Zmiany w przepisach podjętych w roku 2015 dot. organizacji pozarządowych oraz ich współpracy z administracją publiczną

więcej

2016-04-04,Prawo obowiązujące w instytucjach kultury w zakresie spraw organizacyjnych, kadrowych, płacowych, finansowych oraz zamówień publicznych.

więcej

2016-04-04,Przygotowanie organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017

więcej

2016-04-05,Nowe zasady finansowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (art.13 ustawy okołobudżetowej).

więcej

2016-04-05,Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w administracji samorządowej oraz metody pracy kontrolera – doskonalenie warsztatu kontrolerskiego.

więcej

2016-04-06,Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych

więcej

2016-04-06,Identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników, planowanie i organizacja szkoleń, kształtowanie strategii szkoleń oraz rozwoju pracowników.

więcej

2016-04-07,Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowydla innych inwestycji

więcej

2016-04-08,Redagowanie tekstów aktów normatywnych - zasady techniki legislacyjnej

więcej

2016-04-08,Nabywanie mienia do zasobu komunalnego, powiatowego i wojewódzkiego

więcej

2016-04-12,Bezumowne korzystanie z nieruchomości

więcej

2016-04-14,Profesjonalne prowadzenie biura rady, z uwzględnieniem problematyki oświadczeń majątkowych

więcej

2016-04-15,Rada gminy (powiatu) jako organ kontrolny. Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej

więcej

2016-04-18,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kazusach

więcej

2016-04-18,Opłata planistyczna oraz skutki finansowe dla gmin wynikające z uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

więcej

2016-04-18,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kazusach (KOSZALIN)

więcej

2016-04-20,Profesjonalne prowadzenie biura rady, z uwzględnieniem problematyki oświadczeń majątkowych (KOSZALIN)

więcej

2016-04-21,Rada gminy (powiatu) jako organ kontrolny. Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej (KOSZALIN)

więcej

2016-04-25,Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - warsztaty praktyczne

więcej

2016-04-27,Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów oraz administracyjne kary pieniężne za ich usunięcie bez zezwolenia, zniszczenie albo uszkodzenie