więcej

2015-03-04,Jak prawidłowo przekazywać, kontrolować i rozliczać dotacje udzielane z budżetu jst organizacjom pozarządowym

więcej

2015-03-05,Źródła pozyskiwania funduszy na działałnia kulturalne w 2015 roku

więcej

2015-03-06,Wymiar podatków lokalnych w 2015 r.

więcej

2015-03-06,Redagowanie tekstów aktów normatywnych- zasady techniki legislacyjnej

więcej

2015-03-09,Specyfika VAT w jst w 2015 r.

więcej

2015-03-09,Perspektywa finansowa UE 2014-2020 dla instytucji pomocy i integracji społecznej

więcej

2015-03-09,Zbywanie lokali z publicznego zasobu nieruchomości

więcej

2015-03-09,Arkusze organizacyjne szkół

więcej

2015-03-09,Bonifikata w gospodarce nieruchomościami. Praktyczne problemy naliczania i egzekucji. KOSZALIN

więcej

2015-03-10,VAT od nieruchomości komunalnych w 2015 r.

więcej

2015-03-11,Odliczenia VAT od zakupów w JST

więcej

2015-03-11,Problematyka podziałów nieruchomości w praktyce

więcej

2015-03-12,Drogi publiczne- wybrane zagadnienia. Zajęcie pasa drogowego

więcej

2015-03-13,Projekty powiatowych urzędów pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

więcej

2015-03-13,Procedury wydawania decyzji administracyjnych - aspekty praktyczne. Ustawa o petycjach

więcej

2015-03-16,Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej.

więcej

2015-03-16,ePUAP a system EZD, czyli e-doręczenia i zarządzanie e-dokumentacją w teorii i praktyce

więcej

2015-03-16,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (KOSZALIN)

więcej

2015-03-17,Rada gminy/powiatu jako organ kontrolny. Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej

więcej

2015-03-17,Czas pracy z uwzględnineniem zmian w prawie pracy z 10 lipca 2014 r.

więcej

2015-03-18,Sprawozdawczość jst według nowych zasad

więcej

2015-03-19,Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury

więcej

2015-03-20,Zieleń w publicznych miejscach rekreacji

więcej

2015-03-20,Efektywne zarządzanie zespołem, motywowanie pracowników

więcej

2015-03-23,Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego

więcej

2015-03-23,Tworzenie/aktualizacja gminnych i miejskich programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy domowej

więcej

2015-03-23,Podróże służbowe w 2015 roku

więcej

2015-03-24,Nowe przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Nowa rola ABI. (KOSZALIN)

więcej

2015-03-25,Udzielanie, cofanie, wygaszanie licencji i inne rozstrzygnięcia związane z przewozem osób taksówką w praktyce urzędniczej

więcej

2015-03-25,Inwestor zagraniczny w gminie

więcej

2015-03-26,Jak prawidłowo wydać, skontrolować, wygasić i cofnąć zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku w praktyce urzędniczej.

więcej

2015-03-26,Dokumenty strategiczne w gminie - rozwój lokalny i przestrzenny

więcej

2015-03-26,Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

więcej

2015-03-27,Pozyskiwanie funduszy unijnych na realizacje zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2014 – 2020

więcej

2015-03-27,Zadania gminy wynikające z ustawy o ochronie zwierząt

więcej

2015-03-27,Proces budowlany w świetle najnowszych zmian

więcej

2015-03-27,Jak prowadzić w praktyce kasy zapomogowe-pożyczkowe

więcej

2015-03-30,Prawidłowe ewidencjonowanie mienia Skarbu Państwa i JST oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu (KOSZALIN)

więcej

2015-04-09,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Praktyczne aspekty.

więcej

2015-04-10,Projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

więcej

2015-04-10,Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD) ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków gmin

więcej

2015-04-13,Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji

więcej

2015-04-13,Błędy, niedociągnięcia, problemy interpretacyjne oraz wyszukane problemy lokalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Kontrola NIK, a kontrole UW.

więcej

2015-04-14,Stawka 8,5 EURO w realizacji usług transportowych na terytorium Niemiec

więcej

2015-04-14,Błędy, niedociągnięcia, problemy interpretacyjne oraz wyszukane problemy lokalne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Kontrola NIK, a kontrole UW.(KOSZALIN)

więcej

2015-04-15,Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zasady opłacania i rozliczania składek i zasiłków.

więcej

2015-04-15,Prawo o aktach stanu cywilnego - nowe rozwiązania. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 (KOSZALIN)

więcej

2015-04-16,Jak przygotować dobry samorządowy program zdrowotny

więcej

2015-04-17,Zasady ustalania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

więcej

2015-04-17,Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy

więcej

2015-04-20,Nowe formularze oraz prawidłowe zasady dyskontowania pomocy de minimis w praktyce Powiatowych Urzędów Pracy

więcej

2015-04-23,Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych - zasady finansowania, linie orzecznictwa sądów i administracji, wzory pism

więcej

2015-04-24,Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

więcej

2015-04-27,Remonty kapitalne, przebudowy nawierzchni dróg samorządowych z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii