więcej

2016-05-05,Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

więcej

2016-05-05,Obrót nieruchomościami rolnymi wg przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. (SZCZECIN)

więcej

2016-05-06,Obrót nieruchomościami rolnymi wg przepisów ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. (KOSZALIN)

więcej

2016-05-06,Prawo budowlane z elementami kpa

więcej

2016-05-06,FUNDUSZ SOŁECKI 2016 - Gospodarowanie środkami funduszu sołeckiego. KOSZALIN

więcej

2016-05-06,Styl korespondencji urzędniczej - poprawny, przyjazny i komunikatywny

więcej

2016-05-09,Ustawa o rewitalizacji jako warunek zrównoważonego rozwoju gmin - najbardziej oczekiwany akt prawny dotyczący polityki lokalnej.

więcej

2016-05-09,Promocja urzędu i usług w Internecie

więcej

2016-05-09,Praktyczne aspekty planowania i ewidencji wydatków na kształcenie specjalne z art.71b ustawy o systemie oświaty w kontekście art.32 ustawy okołobudżetowej oraz zmian w klasyfikacji budżetowej (KOSZALIN)

więcej

2016-05-09,Nawiązywanie, przekształcanie i rozwiązywanie stosunku pracy nauczyciela z uwzględnieniem zmian przepisów prawa od dnia 22.02.2016 r.

więcej

2016-05-09,5 metod promocji szkoły w środowisku lokalnym

więcej

2016-05-10,Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej

więcej

2016-05-10,Lista płac w 2016 r. Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce.

więcej

2016-05-11,Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian

więcej

2016-05-11,Lista płac w 2016 r. Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce. KOSZALIN

więcej

2016-05-12,Nawiązywanie, przekształcanie i rozwiązywanie stosunku pracy nauczyciela z uwzględnieniem zmian przepisów prawa od dnia 22.02.2016 r. KOSZALIN

więcej

2016-05-12,Zasada szybkości postępowania, czyli jak szybko i sprawnie przeprowadzić postępowanie administracyjne

więcej

2016-05-12,Umowy o roboty budowlane

więcej

2016-05-12,Prawidłowe ewidencjonowanie mienia oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu jako podstawa racjonalnego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i JST. KOSZALIN

więcej

2016-05-12,Zasady redagowania statutów szkół oraz wprowadzania do nich zmian. KOSZALIN

więcej

2016-05-13,Prawidłowe ewidencjonowanie mienia oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu jako podstawa racjonalnego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i JST.

więcej

2016-05-13,Utrzymywanie urządzeń wodnych

więcej

2016-05-13,Organizacja samorządowego Centrum Usług Wspólnych. Praktyczne aspekty wykonywania, prowadzenia rachunkowości oraz gospodarki finansowej i sprawozdawczości. KOSZALIN

więcej

2016-05-13,Podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń

więcej

2016-05-13,Postępowanie administracyjne w sprawach meldunkowych. KOSZALIN

więcej

2016-05-16,Finansowanie publicznego transportu zbiorowego

więcej

2016-05-16,Projekty unijne na rzecz edukacji

więcej

2016-05-16,Pomoc publiczna w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa

więcej

2016-05-17,Organizacja i proces udzielania zmówień publicznych w świetle znowelizowanego Prawa zamówień publicznych

więcej

2016-05-17,Obowiązek edukacyjny – obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolny, nauki - kontrola i egzekucja

więcej

2016-05-17,Przedstawienie postępowania egzekucyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2016

więcej

2016-05-17,Odpracowanie zaległości czynszowych w świetle zmian ordynacji podatkowej

więcej

2016-05-18,Postępowanie administracyjne w sprawach meldunkowych.

więcej

2016-05-18,Skargi i wnioski w praktyce organów administracji publicznej, postępowanie w sprawach petycji

więcej

2016-05-18,Zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania Powstawanie, egzekucja, wygasanie opłat związanych z postojem pojazdów w spp.

więcej

2016-05-19,Wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami i utrzymaniem dróg

więcej

2016-05-19,Ustawa o ochronie zwierząt

więcej

2016-05-19,Ochrona danych osobowych w aspekcie nowych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji

więcej

2016-05-20,Ochrona rodziny w świetle prawa karnego i rodzinnego

więcej

2016-05-20,Prawo pracy w 2016 roku. KOSZALIN

więcej

2016-05-20,Geodezyjny podział nieruchomości

więcej

2016-05-20,Przetargi na nieruchomości publiczne w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach organów kontroli

więcej

2016-05-23,ZADANIA GMIN ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG). z uwzględnieniem zmian ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które wejdą w życie 19 maja 2016 roku

więcej

2016-05-23,Obowiązki powiatu na gruncie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wydawanie pozwoleń na transport zwłok z zagranicy.

więcej

2016-05-23,Profesjonalne zarządzanie sekretariatem w jednostkach administracji publicznej

więcej

2016-05-24,Ochrona środowiska w procesie inwetycyjnym - procedury oceny oddziływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem najnowszych zmian wprowadzonych m.in. ustawą z 24 lipca i ustawą z 9 października 2015 r.

więcej

2016-05-24,Dostęp do informacji publicznej w najnowszym orzecznictwie

więcej

2016-05-25,Sporządzanie umów dzierżawy w gminach

więcej

2016-05-25,Sporządzanie umów dzierżawy w gminach

więcej

2016-05-30,Skutki finansowe planowania przestrzennego

więcej

2016-06-02,Podstawowe zasady diagnozowania rodziny w procedurze „Niebieskiej Karty”. KOSZALIN

więcej

2016-06-03,Jak uruchamiać i realizować usługę asystenta rodziny w OPS

więcej

2016-06-07,Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy dla innych inwestycji

więcej

2016-06-08,Nadzwyczajne środki zaskarżenia w kodeksie postępowania administracyjnego

więcej

2016-06-09,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zagadnienia praktyczne

więcej

2016-06-15,Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w świetle najnowszych zmian z 31 marca 2016 r.

więcej

2016-06-17,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zagadnienia praktyczne. KOSZALIN

więcej

2016-06-28,Podstawowe zasady diagnozowania rodziny w procedurze „Niebieskiej Karty”.