więcej

2017-01-16,Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem

więcej

2017-01-16,Przetargi na nieruchomości publiczne w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach organów kontroli

więcej

2017-01-16,Rozliczanie podatku PIT w 2016 oraz zmiany od 01.01.2017 r.

więcej

2017-01-16,Sołectwo jako jednostka pomocnicza gmniy: jego organy, ich zadania i kompetencje; Fundusze sołeckie

więcej

2017-01-17,Kontrole i odbiory w procesie inwestycyjnym

więcej

2017-01-17,KPA dla pracowników przygotowujących decyzje administracyjne

więcej

2017-01-17,Jednolity plik kontrolny VAT

więcej

2017-01-17,Podnoszenie jakości obsługi rady gminy/powiatu

więcej

2017-01-18,Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, postępowanie w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności. Skuteczna windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń

więcej

2017-01-18,Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic oraz placów

więcej

2017-01-18,Wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej.

więcej

2017-01-18,Ocena pracy dyrektora i nauczyciela po zmianach od 1.01. 2017

więcej

2017-01-19,Planowane zmiany w systemie oświaty od 2017

więcej

2017-01-19,Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy

więcej

2017-01-20,Kontrola NIK w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

więcej

2017-01-23,Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Omówienie zmian w zakresie prowadzenia czynności audytowych i ich wpływu na dotychczasową praktykę.

więcej

2017-01-23,Postępowanie administracyjne w sprawach meldunkowych. SZCZECIN

więcej

2017-01-24,Tworzenie systemu kontroli wewnętrznej

więcej

2017-01-24,Skuteczna windykacja czynszów w zasobach komunalnych z uwzględnieniem europejskiego nakazu zapłaty

więcej

2017-01-24,Zasady sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych oraz planowanie i dokumentowanie zamówień publicznych w kontekście nowelizacji Pzp

więcej

2017-01-25,Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle nowych regulacji prawnych

więcej

2017-01-26,Rozliczenie inwentaryzacji roku 2016 w jednostkach samorządowych praktyczne rozwiązania

więcej

2017-01-26,Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

więcej

2017-01-26,Postępowanie administracyjne w sprawach meldunkowych. KOSZALIN

więcej

2017-01-27,Zadania i obowiązki w zakresie kontroli zarządczej kierowników jednostek obsługiwanych i obsługujących w samorządowym Centrum Usług Wspólnych

więcej

2017-01-27,Zamknięcie roku 2016 i otwarcie roku 2017 w instytucjach kultury

więcej

2017-01-27,Analiza i ocena operatu szacunkowego jako dowodu w sprawie. Dokumentacja procesu wyceny.

więcej

2017-01-27,Egzekucja administracyjna w praktyce

więcej

2017-01-30,Ochrona informacji niejawnych - kontrole wewnętrzne, dokumentacja, szacowanie ryzyka

więcej

2017-01-30,Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych)

więcej

2017-02-01,Obowiązek edukacyjny. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego, nauki. Kontrola i egzekucja

więcej

2017-02-02,Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz pomoc de minimis.

więcej

2017-02-02,Nowy scentralizowany VAT w JST i ich jednostkach w 2017r. SZCZECIN

więcej

2017-02-02,Ewidencja czasu pracy, tworzenie harmonogramów

więcej

2017-02-02,Podatek od środków transportowych

więcej

2017-02-03,Zawieranie umów w praktyce administracji publicznej

więcej

2017-02-03,Nowy scentralizowany VAT w JST i ich jednostkach w 2017r. KOSZALIN

więcej

2017-02-03,Zmiany w systemie edukacji. Reforma od 2017 r

więcej

2017-02-03,Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagrodzeń i Premiowania jako podstawowe narzędzie polityki kadrowej

więcej

2017-02-06,Zasady księgowania oraz rozliczania podatku VAT z uwzględnieniem scentralizowanego modelu rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych

więcej

2017-02-06,Kwalifikowalność kosztów i rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020

więcej

2017-02-07,Rozliczanie dotacji celowej. Sprawozdania składane do Wojewody

więcej

2017-02-08,Proces inwestycyjny w postępowaniu administracyjnym. Decyzje o warunkach zagospodarowania terenu. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych

więcej

2017-02-10,Prawo o aktach stanu cywilnego, Wykorzystanie aplikacji Źródło w praktyce Urzędów Stanu Cywilnego

więcej

2017-02-10,Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

więcej

2017-02-13,Fundusze na współpracę samorządów i ich jednostek organizacyjnych, szkół, przedszkolo, domów kultury z zagranicą

więcej

2017-02-13,Organizacja i realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w jednostkach samorządu terytorialnego

więcej

2017-02-13,Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego na działania w obszarze polityki senioralnej na lata 2015-2020

więcej

2017-02-14,Geodezyjny podział nieruchomości

więcej

2017-02-15,Publiczny transport zbiorowy

więcej

2017-02-16,Rola komisji rewizyjnej w kontekście badania oraz wykonania budżetu

więcej

2017-02-16,Rejestracja pojazdów w praktyce administracyjnej

więcej

2017-02-17,Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówinia po nowelizacji Pzp - praktyczny warsztat zamawiającego

więcej

2017-02-17,Wydatki strukturalne jednostek sektora finansów publicznych

więcej

2017-02-20,Wizualna diagnoza drzew zagrażających bezpieczeństwu. Metody i sposoby usprawniające kontrolę drzew na terenach zurbanizowanych

więcej

2017-02-20,Ochrona danych osobowych. Sprawdzenie, sprawozdanie, rejestry, dokumentacja, upoważnienia

więcej

2017-02-20,Zmiana od 1 marca 2017 roku szczególnych zasad rachunkowości budżetowej związanych z księgowaniem podatku VAT po centralizacji - konta księgowe (syntetyka oraz analityka) SZCZECIN

więcej

2017-02-21,Prewskaźnik oraz struktura sprzedaży w rozliczeniach VAT po centralizacji

więcej

2017-02-21,Zmiana od 1 marca 2017 roku szczególnych zasad rachunkowości budżetowej związanych z księgowaniem podatku VAT po centralizacji - konta księgowe (syntetyka oraz analityka) KOSZALIN

więcej

2017-02-22,Nowa ustawa zgromadzeniach publicznych. Najistotniejsze zmiany w nowych regulacjach ustawy oraz innych obowiązujących przepisach

więcej

2017-02-23,Utrzymanie obiektów budowlanych. Obowiązki i odpowiedzialność właściciela i zarządcy nieruchomości w zakresie utrzymania obiektów budowlanych.

więcej

2017-02-24,Pozwolenia wodnoprawne i zgłoszenia z ustawy Prawo wodne z uwzględnieniem proponowanych zmian

więcej

2017-02-24,Praktyka postępowania egzekucyjnego w administracji

więcej

2017-02-24,Planowanie, budżetowanie i nadzór nad pracami remontowymi

więcej

2017-02-27,Świadczenie wychowawcze:Rodzina 500 plus w praktyce.

więcej

2017-02-27,Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek budżetowych po zmianach przepisów

więcej

2017-02-27,Tworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedur NK.

więcej

2017-02-28,Polityka rachunkowości dla jednostek i zakładów budżetowych po zmianach prawnych

więcej

2017-03-02,Regulamin organizacyjny fundamentem dobrej organizacji i sprawnego zarządzania w administracji publicznej

więcej

2017-03-03,Redagowanie tekstów aktów normatywnych - zasady techniki legislacyjnej z uwzględnieniem zmian z roku 2016

więcej

2017-03-06,Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i dokumentacja

więcej

2017-03-07,Nowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń.

więcej

2017-03-10,Kurs archiwalny I stopnia

więcej

2017-03-15,Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce (SZCZECIN)

więcej

2017-03-16,Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce (KOSZALIN)

więcej

2017-03-17,Kurs: Majątek trwały w jednostce samorządu terytorialnego i jednostkach jej podległych