X zamknij

NABÓR DO III EDYCJI "AKADEMII PRZYWÓDZTWA"

 

 

 

VII KONGRES REGIONÓW

 

 


więcej

2016-09-26,Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej

2016-09-26,Rewitalizacja społeczna - projekty EFS w ramach gminnych/miejskich programów rewitalizacji

więcej

2016-09-26,Wykorzystanie aplikacji Źródło w praktyce Urzędów Stanu Cywilnego

więcej

2016-09-28,Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania (Szczecin)

więcej

2016-09-28,Organizacja i proces udzielania zamówień publicznych w świetle znowelizowanego Prawa zamówień publicznych. Przegląd, omówienie i analiza zmian.

więcej

2016-09-29,Ocena ofert i weryfikacja wykonawców w postępowaniu o udzielenie prawa zamówień publicznych. Zadania komisji przetargowej po nowelizacji Pzp

więcej

2016-09-29,Zadania i obowiązki w zakresie kontroli zarządczej kierowników jednostek obsługiwanych i obsługujących w samorządowym Centrum Usług Wspólnych . KOSZALIN

więcej

2016-09-29,Odpracowanie zaległości czynszowych w świetle zmian ordynacji podatkowej

więcej

2016-09-30,Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej, również po zmianach przepisów 2015/2016

więcej

2016-09-30,Ustrój rolny po 1 maja 2016 r.

więcej

2016-09-30,Ryzyko odpowiedzialności majątkowej za rażące naruszenie prawa dla pracowników j.s.t. w świetle kontroli zarządczej.

więcej

2016-09-30,Baza danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej - jak opanować kolejne zmiany i "nowości"

więcej

2016-09-30,Regulamin porządku domowego w zasobach mieszkaniowych

więcej

2016-10-03,Pomoc publiczna i pomoc de minimis. Analiza wybranych instrumentów wsparcia. KOSZALIN

więcej

2016-10-03,Centralizacja rozliczeń podatku VAT w JST i jednostkach podległych z uwzględnieniem zapisów wprowadzonych do specustawy oraz najnowszych interpretacji i stanowiska Ministerstwa Finansów.

więcej

2016-10-04,Tworzenie i procedura opracowania statutu gminy/powiatu

więcej

2016-10-04,Pomoc publiczna i pomoc de minimis. Analiza wybranych instrumentów wsparcia. SZCZECIN

więcej

2016-10-05,Zasady wyceny aktywów i pasywów i przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych przez samorządowe Centra Usług Wspólnych

więcej

2016-10-05,Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za III kwartał

więcej

2016-10-06,Roboty budowlane przy obiektach zabytkowych i na terenach objętych ochroną konserwatorską

więcej

2016-10-06,Zasady przygotowania i wdrożenia programu naprawy finansów gminy w pracach nad projektem budżetu na 2017 rok

więcej

2016-10-06,Polityka senioralna. Programy na rzecz osób starszych

więcej

2016-10-07,Zasady przygotowania i wdrożenia programu naprawy finansów gminy w pracach nad projektem budżetu na 2017 rok. KOSZALIN

więcej

2016-10-07,Uprawnienia, zasoby i możliwości klientów pomocy społecznej

więcej

2016-10-07,Metryka sprawy.

więcej

2016-10-10,Gminna obsługa CEIDG. Zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

więcej

2016-10-10,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zagadnienia praktyczne. KOSZALIN

więcej

2016-10-11,Zmiany w ustawie o lasach. Zasady i tryb działania organów administracji leśnej oraz praktyczne znaczenie nowelizacji.

więcej

2016-10-11,Jak prawidłowo pracować z dotychczasowym oraz ze zmodernizowanym systemem informacji oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych? Zmiany od roku szkolnego 2016/2017

więcej

2016-10-12,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zagadnienia praktyczne. SZCZECIN

więcej

2016-10-13,Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej - warsztaty

więcej

2016-10-14,Zasady udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez gminy w latach 2016-2020 ze szczególnym uwzględnieniem reformy przepisów unijnych oraz nowelizacji krajowych

więcej

2016-10-14,Uprawnienia, zasoby i możliwości klientów pomocy społecznej. KOSZALIN

więcej

2016-10-14,Promocja gminy, miasta, regionu ze szczególnym uwzględnieniem modelu promocji społecznościowej opartej na mieszkańcach

więcej

2016-10-14,Zarzuty wobec przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wynikające z kontroli prowadzonych przez Prezesa Ochrony Konkurencji i Kosumentów

więcej

2016-10-14,Centra usług wspólnych w jednostkach samorządu terytorialnego. Rozwiązania formalno-prawne

więcej

2016-10-17,Rejestracja pojazdów w praktyce administracyjnej

więcej

2016-10-17,Naliczanie i egzekucja renty planistycznej i opłat adiacenckich

więcej

2016-10-18,Zarządzanie emocjami w pracy urzędnika

więcej

2016-10-18,Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Prawo i praktyka

więcej

2016-10-18,VAT od podstaw w szkołach, czyli jak prawidłowo stosować ustawę VAT po konsolidacji rozliczeń jednostek budżetowych z Gminą/Powiatem

więcej

2016-10-19,Obowiązek stosowania i prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej .

więcej

2016-10-19,Przepisy prawa pracy nauczyciela na tle zmian w Karcie Nauczyciela oraz kodeksie pracy.

więcej

2016-10-19,Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

więcej

2016-10-20,Zdrowie publiczne: finansowanie i sprawozdawczość

więcej

2016-10-20,Ochrona danych osobowych i etykieta w praktyce powiatowych urzędów pracy

więcej

2016-10-21,Kwalifikowalność kosztów i rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020 - aspekty praktyczne

więcej

2016-10-21,Analiza i ocena operatu szacunkowego jako dowodu w sprawie. Dokumentacja procesu wyceny.

więcej

2016-10-21,Zarządzanie dokumentacją w systemie tradycyjnym i elektronicznym. Archiwizacja akt.

więcej

2016-10-24,Profesjonalna sekretarka w kontakcie z klientami, szefem i pracownikami

więcej

2016-10-24,Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

więcej

2016-10-25,Efektywny nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem gminy.

więcej

2016-10-25,Kompendium Prawa Pracy dla zaawansowanych Zmiany w umowach na czas określony oraz w zakresie badań profilaktycznych, uprawnień rodzicielskich, czasu pracy oraz urlopów pracowniczych.

więcej

2016-10-25,Mobbing w miejscu pracy

więcej

2016-10-26,Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami Kpa

więcej

2016-10-26,Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

więcej

2016-10-27,Kurs rachunkowość i zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego

więcej

2016-10-27,Kontrola finansowa organizacji pozarządowych w kontekście realizacji zadań publicznych

więcej

2016-10-27,Ocena okresowa pracowników

więcej

2016-10-27,Nowa księga wieczysta, elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe

więcej

2016-10-28,Redagowanie tekstów aktów normatywnych - zasady techniki legislacyjnej

więcej

2016-10-28,Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą. Wykorzystanie instrumentów karnych i cywilno-rodzinnych

więcej

2016-10-28,Styl korespondencji urzędniczej - poprawny, przyjazny i komunikatywny

więcej

2016-10-28,Realizacja zadań publicznych po nowelizacji z dnia 17 sierpnia 2016 r. związanej z wprowadzeniem nowych wzorów ofert, umów oraz sprawozdań z wykonania tych zadań

więcej

2016-11-03,Prowadzenie ewidencji dróg oraz gromadzenie danych o drogach publicznych

więcej

2016-11-03,Nadawanie, znoszenie, zmiana nazw ulic miejscowości, i adresów oraz ich ewidencjonowanie.KOSZALIN

więcej

2016-11-03,Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu

więcej

2016-11-04,Nadawanie, znoszenie, zmiana nazw ulic miejscowości, i adresów oraz ich ewidencjonowanie. SZCZECIN

więcej

2016-11-04,Redagowanie tekstów aktów normatywnych - zasady techniki legislacyjnej

więcej

2016-11-07,Pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami

więcej

2016-11-08,Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów Zarządzanie lokalami mieszkalnymi w tym lokalami socjalnymi oraz tymczasowymi pomieszczeniami

więcej

2016-11-14,Ewidencja ludności oraz dowody osobiste

więcej

2016-11-15,Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. SZCZECIN

więcej

2016-11-15,Technika legislacyjna planów miejscowych

więcej

2016-11-16,Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce. Dodatkowe wynagrodzenie roczne. KOSZALIN

więcej

2016-11-16,Postępowanie w sprawie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

więcej

2016-11-16,Podatek VAT w jednostkach samorządowych w 2016 i 2017 roku

więcej

2016-11-16,Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i dokumentacja

więcej

2016-11-17,Nowelizacja procedury egzekucyjnej w administracji i praktyczne konsekwencje obowiązujących zmian.

więcej

2016-11-18,Postępowanie podatkowe - podatki lokalne w 2016 roku.

więcej

2016-11-18,Administrowanie pasem drogowym i wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i lokalizacji zjazdu z drogi publicznej w świetle teorii, praktyki i orzecznictwa sądów administracyjnych

więcej

2016-11-21,Budżet projektu EFS i zagadnienia finansowe związane z nowym okresem finansowania 2014-2020

więcej

2016-11-25,Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku oraz omówienie istotnych zmian w rachunkowości i sprawozdawczości jst.