więcej

2015-02-02,Prawo o aktach stanu cywilnego - nowe rozwiązania. Ustawa z dnia 28 listopada 2014

więcej

2015-02-03,Podatek VAT. Zmiany przepisów w 2015 r. oraz aktualna problematyka w jst.

więcej

2015-02-03,Rada gminy/powiatu jako organ kontrolny. Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej

więcej

2015-02-03,Rada gminy/powiatu jako organ kontrolny. Komisja rewizyjna jako ogniwo kontroli wewnętrznej

więcej

2015-02-04,Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych (dla radnych)

więcej

2015-02-05,Zamykanie projektów infrastrukturalnych - aneks czyszczący, luka finansowa

więcej

2015-02-06,Zamykanie projektów infrastrukturalnych - aneks czyszczący, luka finansowa (KOSZALIN)

więcej

2015-02-06,Bezumowne korzystanie z nieruchomości

więcej

2015-02-06,Fundusz sołecki w 2015 r.

więcej

2015-02-09,Bonifikata w gospodarce nieruchomościami. Praktyczne probelmy naliczania i egzekucji.

więcej

2015-02-10,Prawo ochrony środowiska - najnowsze zmiany

więcej

2015-02-11,Prawo wodne - aktualny stan prawny

więcej

2015-02-11,Lista płac w 2015 r. Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce.

więcej

2015-02-12,Korekty dokumentów płacowych i konsekwencje dla rozliczeń w ZUS i w podatku dochodowym.

więcej

2015-02-12,Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia w świetle aktualnych uregulowań prawnych, orzecznictwa sądowo administracyjnego oraz planowanej nowelizacji

więcej

2015-02-12,Korekty dokumentów płacowych i konsekwencje dla rozliczeń w ZUS i w podatku dochodowym.

więcej

2015-02-13,Efektywna kontrola wewntrzna w urzedzie gminy i jednostkach organizacyjnych jst oraz nadzór właścicielski nad spólkami komunalnymi

więcej

2015-02-16,Nowe ustawy w zakresie dowodów osobistych i ewidencji ludności.

więcej

2015-02-16,Ustalanie należności z tytułu opłaty "śmieciowej" i ich egzekucja (KOSZALIN)

więcej

2015-02-16,Zakres pracy Intendenta w obszarze zamówień publicznych do 30 tys. euro oraz HACCP. Procedury i dokumentacja.

więcej

2015-02-16,Nowe zasady finansowania i rozliczania środków finansowych na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

więcej

2015-02-17,Zasady rekrutacji doprzedszkoli publicznychna rok 2015/2016

więcej

2015-02-17,Dokumentacja kadrowa w 2015 r

więcej

2015-02-18,Dofinansowanie pracodawców z tytułu wykształcenia młodocianych pracowników, z uwzględnieniem przepisów prawa wspólnotowego oraz krajowego dot. pomocy de minimis od 01.01.2014 r. oraz zasady wypełniania obowiązujących formularzy

więcej

2015-02-18,Odpowiedzialnosć podatkowa osób trzecich, odpowiedzialnośc solidarna, odpowiedzialnośc podatkowa następców prawnych na tle ordynacji podatkowej. Zagadnienia praktyczne

więcej

2015-02-19,Praktyczne zastosowanie przepisów kpa w pomocy społecznej. Konstruowanie podstawowych aktów prawnych (decyzji, postanowień, zaświadczeń)

więcej

2015-02-19,Wydatki strukturalne w jsfp z uwzglednieniem zmian obowiazujących od 2014 r.

więcej

2015-02-19,Podatek od środków transportowych

więcej

2015-02-20,Metoda analizy finansowej i rzeczowej zastosowana przy ocenie efektywności spółek komunalnych w ramach nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez organy jst.

więcej

2015-02-20,Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych. Nowe zadania dla kierownika jednostki.

więcej

2015-02-20,Metoda analizy finansowej i rzeczowej zastosowana przy ocenie efektywności spółek komunalnych w ramach nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez organy jst.

więcej

2015-02-23,Ustalenie celów i zadań w jednostkach samorządu terytorialnego i zarządzanie ryzykiem na 2015 r. Monitoring kontroli zarządczej w 2015 r. oraz oświadczenie (zapewnienie) o stanie kontroli zarządczej za 2015 r.

więcej

2015-02-23,Prawo pracy nauczycieli

więcej

2015-02-23,Podatek CIT. Nowelizacja od 01.01.2015

więcej

2015-02-24,Podróże slużbowe i samochód w 2015 r.

więcej

2015-02-25,Przygotowanie sprawozdawczości z kontroli zarządczej za 2014 rok. Praktyczne warsztaty z uwzględniem standardów ogłoszonych przez ministra finansów (KOSZALIN).

więcej

2015-02-25,Podnoszenie jakości obsługi rady gminy/powiatu

więcej

2015-02-25,Ochrona danych osobowych w praktyce działania jst i ich jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem zmian od 01.01.2015 (KOSZALIN)

więcej

2015-02-26,Ujednolicenie księgowań szkół, przedszkoli i placówek w roku 2015 - sprawozadanie finansowe za rok 2014

więcej

2015-02-26,Ujednolicenie księgowań szkół, przedszkoli i placówek w roku 2015 - sprawozadanie finansowe za rok 2014

więcej

2015-02-26,Nowe formularze oraz prawidłowe zasady dyskontowania pomocy de minimis w praktyce Powiatowych Urzędów Pracy

więcej

2015-02-27,AKCJA BILANS NGO - Zasady sporządzania sprawozdawczości finansowej za rok 2014 przez fundacje i stowarzyszenia jako jednostki mikro - warunki przejścia na zasady uproszczone

więcej

2015-02-27,Skuteczna windykacja czynszów

więcej

2015-02-27,Usuwanie drzew i krzewów jako przykładowe działania na gruntach zarządców wód w kontekście form ochrony przyrody

więcej

2015-02-27,Zarządzanie dokumentacją tradycyjną i elektroniczną

więcej

2015-03-02,Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Nowelizacja: Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

więcej

2015-03-03,Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zarządzaniu finansami w samorządowych jednostkach organizacyjnych.

więcej

2015-03-09,Perspektywa finansowa UE 2014-2020 dla instytucji pomocy i integracji społecznej

więcej

2015-03-09,Bonifikata w gospodarce nieruchomościami. Praktyczne probelmy naliczania i egzekucji. KOSZALIN

więcej

2015-03-09,Arkusze organizacyjne szkół

więcej

2015-03-20,Zieleń w publicznych miejscach rekreacji

więcej

2015-03-26,Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

więcej

2015-03-27,Pozyskiwanie funduszy unijnych na realizacje zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2014 – 2020

więcej

2015-03-27,Zadania gminy wynikające z ustawy o ochronie zwierząt

więcej

2015-03-27,Jak prowadzić w praktyce kasy zapomogowe-pożyczkowe