X zamknij

NABÓR DO III EDYCJI "AKADEMII PRZYWÓDZTWA"

Dołącz do grona liderów samorządowych z dyplomem Rady Europy

 


więcej

2016-06-27,Remonty kapitalne, przebudowy nawierzchni dróg samorządowych z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii

więcej

2016-06-28,Podstawowe zasady diagnozowania rodziny w procedurze „Niebieskiej Karty”.

więcej

2016-06-29,Ustrój rolny po 1 maja 2016 r.

więcej

2016-07-01,Służebności przesyłu i gruntowe. Procedura ustanawiania na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

więcej

2016-07-01,Ewidencjonowanie mienia oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i JST. Koszalin

więcej

2016-07-01,Praktyczne aspekty wdrażania centrów usług wspólnych w samorządach.

więcej

2016-07-04,Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz pomoc de minimis.

więcej

2016-07-04,Pomoc publiczna w jednostkach samorządu terytorialnego

więcej

2016-07-04,Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. Euro

więcej

2016-07-04,Ochrona danych osobowych i procedury stosowania KPA w powiatowych urzędach pracy

więcej

2016-07-04,Zmiany w zasadach dotowania szkół i placówek publicznych i niepublicznych przez jednostki samorządu terytorialnego - Koszalin

więcej

2016-07-05,Organizacja pracy oraz odpowiedzialność‡ komisji przetargowej po nowelizacji prawa zamówień„ publicznych

więcej

2016-07-05,Zmiany w zasadach dotowania szkół i placówek publicznych i niepublicznych przez jednostki samorządu terytorialnego – projektowane nowelizacje przepisów od roku szkolnego 2016/2017.

więcej

2016-07-07,Wizualna diagnoza drzew zagrażających bezpieczeństwu

więcej

2016-07-08,Najem lokali użytkowych w świetle przepisów KC i KPC

więcej

2016-07-11,Wywiad środowiskowy w świetle przepisów i w praktyce z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o świadczeniu wychowawczym oraz nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie

więcej

2016-07-12,Przepadek pojazdu na rzecz powiatu w trybie art.130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych wydawane przez starostów

więcej

2016-07-12,Stypendia i zasił‚ki szkolne. Warsztat praktyczny

więcej

2016-07-13,Finanse publiczne, rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa oświaty 2016/2017 - nowe zasady organizowania wspolnej obslugi szkol, przedszkoli i placowek

więcej

2016-07-13,Likwidacja zaległości i nadpłat z tytułu podatków lokalnych po zmianach od 2016r. z wzorami dokumentów

więcej

2016-07-14,Zasady rozliczania projektów w nowym okresie programowania

więcej

2016-07-14,Księgowość i sprawozdawczość programu 500+

więcej

2016-07-14,Co powinniśmy wiedzieć o praktycznych zasadach gospodarowania majątkiem trwalym w jsfp (KOSZALIN)

więcej

2016-07-15,Zasady księgowania dochodów i wydatków budżetowych z podatkiem VAT w roku 2016/2017 - centralizacja rozliczeń VAT oraz jej wpływ na centralizację rozliczeń PIT w zakresie umów zleceń i o dzieło oraz centralizację rozliczeń CIT w zakresie zasad sporządzania CIT-8 przez zakłądy budżetowe

więcej

2016-07-15,VAT od podstaw dla samorządowych jednostek budżetowych

więcej

2016-07-15,Utrzymywanie urządzeń wodnych

więcej

2016-07-15,Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek budżetowych (KOSZALIN)

więcej

2016-07-18,Regulowanie stanu prawnego nieruchomoś›ci Skarbu Państwa i jednostek samorzą…du terytorialnego

więcej

2016-07-19,Jak prawidłowo prowadzić kasy zapomogowo-pożyczkowe na gruncie obowiązujących przepisów

więcej

2016-07-20,Katalog zasad i podstawowych wiadomości niezbędnych przy udzielaniu pomocy ofiarom przestępstw w rodzinie.

więcej

2016-07-20,Redagowanie tekstów aktów normatywnych - zasady techniki legislacyjnej z uwzględnieniem zmian od 1 marca 2016 r. (KOSZALIN)

więcej

2016-07-22,Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w samorządzie terytorialnym (KOSZALIN)

więcej

2016-07-25,Kurs ABC kadrowca. Dwumodułowe szkolenie dla początkujących

więcej

2016-07-25,Jednolity plik kontrolny w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

więcej

2016-07-25,Redagowanie tekstów aktów normatywnych - zasady techniki legislacyjnej z uwzględnieniem zmian od 1 marca 2016 r.

więcej

2016-07-26,Jednolity plik kontrolny w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (KOSZALIN)

więcej

2016-07-27,Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

więcej

2016-07-29,Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w samorządzie terytorialnym

więcej

2016-08-02,Praktyczne aspekty działalności kontrolnej podmiotu tworzącego w zakresie gospodarki finansowej, gospodarowania mieniem i środkami publicznymi przez podmiot leczniczy

więcej

2016-08-03,Praktyczne aspekty działalności nadzorczej podmiotu tworzącego w zakresie gospodarki finansowej, gospodarowania mieniem i środkami publicznymi przez podmiot leczniczy

więcej

2016-08-22,Zarządzanie ryzykiem oraz monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej w praktyce jednostek samorządowych (KOSZALIN)

więcej

2016-08-25,Zarządzanie ryzykiem oraz monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej w praktyce jednostek samorządowych

więcej

2016-08-29,Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych po zmianach od 1 stycznia 2016 r.

więcej

2016-08-29,Zorganizowanie i funkcjonowanie archiwum/składnicy akt w instytucji

więcej

2016-08-30,Zagadnienia praktyczne z Kodeksu Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie.

więcej

2016-09-01,Rozgraniczenia nieruchomości. KOSZALIN

więcej

2016-09-01,Zasady ustalania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu

więcej

2016-09-02,Zasady ustalania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu . KOSZALIN

więcej

2016-09-02,Rozgraniczenia nieruchomości.

więcej

2016-09-05,Pomoc materialna dla uczniów od 1.09.2016 r. Zadania gmin z uwzględnieniem zmian.KOSZALIN

więcej

2016-09-07,Obowiązkowa centralizacja VAT i nowe metody odliczeń VAT w 2016

więcej

2016-09-08,Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych

więcej

2016-09-08,VAT od obrotu nieruchomościami komunalnymi w 2016 i 2017 roku