X zamknij

 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe
w Szczecinie poszukuje

specjalisty ds. usług szkoleniowych

 

 

1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ DOTYCZĄCE NIEPRAWDZIWYCH INFORMACJI PUBLIKOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA @ANTYLEFT_

 2. OŚWIADCZENIE JERZEGO STĘPNIA - PREZESA FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2016 R.

 3. OŚWIADCZENIE FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W SPRAWIE REALIZOWANIA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 4. Z ARCHIWUM FRDL - LIST ŚP. PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO Z OKAZJI XX-LECIA FUNDACJI


więcej

2016-12-05,Jednolity plik kontrolny w praktyce jsfp

więcej

2016-12-05,Świadczenia pomocy społecznej. Przypadki trudne, nietypowe i codzienne. Szkolenie praktyczne

więcej

2016-12-06,Zmiany w zasadach pisania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok oraz zadaniach gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

więcej

2016-12-06,Profesjonalna sekretarka w kontakcie z klientami, szefem i pracownikami

więcej

2016-12-07,Sprawozdawczość roczna jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych

więcej

2016-12-07,Jak ogłaszać konkurs ofert na realizację zadań publicznych

więcej

2016-12-08,Dodatkowe wynagrodzenie roczne ("trzynastki") w jednostkach sfert budżetowej. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy. Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych

więcej

2016-12-08,Prowadzenie ewidencji dróg oraz gromadzenie danych o drogach publicznych

więcej

2016-12-08,Jak ogłaszać konkurs ofert na realizację zadań publicznych (KOSZALIN)

więcej

2016-12-08,Podstawy prawne działalności spółek komunalnych, w tym zmiany w zakresie bezprzetargowego zawieraniu umów z gminami oraz nowe zasady wynagradzania członków organów spółek.

więcej

2016-12-09,Aspekty organizacyjno-prawne instytucji kultury z uwzględnieniem zmian ustawowych.

więcej

2016-12-09,Kontrola finansowa organizacji pozarządowych w kontekście realizacji zadań publicznych (KOSZALIN)

więcej

2016-12-09,Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic oraz placów

więcej

2016-12-09,Elektrownie wiatrowe w postępowaniach administracyjnych oraz wnoszenie sprzeciwu wobec zgłoszeń budowlanych ze względu na obszary Natura 2000

więcej

2016-12-09,Praktyka prowadzenia kontroli przedsiębiorców przez urzędy administracji publicznej

więcej

2016-12-12,Bezprzetargowe zbywanie nieruchomości publicznych w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach organów kontroli

więcej

2016-12-12,Zmiany przepisów w prawie pracy.Nowe wzory deklaracji PFRON o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

więcej

2016-12-12,VAT dla początkujących z jst i ich jednostek organizacyjnych - aspekty praktyczne

więcej

2016-12-13,Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

więcej

2016-12-13,Bezprzetargowe zbywanie nieruchomości publicznych w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach organów kontroli. KOSZALIN

więcej

2016-12-13,Nowe zasady dotowania szkół i placówek niepublicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Duże zmiany od 1 stycznia 2017 r.

więcej

2016-12-14,Lokalny Program Rewitalizacji

więcej

2016-12-14,Praktyczne aspekty kalkulacji taryf wodnokanalizacyjnych i procesu wdrożenia nowych taryf wobec zmian w ustawie prawo wodne i rozporządzeniu taryfowym

więcej

2016-12-14,Pomoc publiczna i pomoc de minimis. Analiza wybranych instrumentów wsparcia.

więcej

2016-12-15,Zezwolenia na sprzedaż alkoholu od A do Z . Jak przygotować przedsiębiorcę do prawidłowego złożenia oświadczenia i wniesienia opłat do 31 stycznia 2017 roku. Jak prawidłowo zastosować prawo w praktyce organu zezwalającego

więcej

2016-12-15,Promocja miasta, gminy i regionu, ze szczególnym uwzględnieniem modelu crowd promotion

więcej

2016-12-15,Bilans otwarcia 2017 w samorządowej jednostce budżetowej po centralizacji VAT

więcej

2016-12-16,Zarządzanie dokumentacją i archiwizacja akt - intensywne szkolenie dokształcające dla koordynatorów czynności kancelaryjnych, nowych pracowników i archiwistów

więcej

2016-12-16,Zasady sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych oraz planowanie i dokumentowanie zamówień publicznych w kontekście nowelizacji Pzp

więcej

2016-12-16,Bilans otwarcia 2017 w samorządowej jednostce budżetowej po centralizacji VAT (KOSZALIN)

więcej

2017-01-09,Elementy prawa budowlanego, obowiązkowe kontrole oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego

więcej

2017-01-09,Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US

więcej

2017-01-09,Regulamin organizacyjny fundamentem dobrej organizacji i sprawnego zarządzania w administracji publicznej

więcej

2017-01-10,VAT dla początkujących z jst i ich jednostek organizacyjnych - aspekty praktyczne

więcej

2017-01-10,Zmiany w zawieraniu umów cywilnoprawnych. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów

więcej

2017-01-11,Lokalny Program Rewitalizacji

więcej

2017-01-12,Wydatki strukturalne jednostek oświatowych

więcej

2017-01-12,Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ustalanie wymiaru opłat, egzekucja należności i udzielanie ulg w spłacie

więcej

2017-01-12,Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych po nowelizacji ustawy. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w świetle orzecznictwa, stosowanych praktyk oraz wyników kontroli

więcej

2017-01-13,Zwrot dotacji nienależnie pobranej z uwzględnieniem najnowszych zmian

więcej

2017-01-16,Przetargi na nieruchomości publiczne w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach organów kontroli

więcej

2017-01-16,Rozliczanie podatku PIT w 2016 oraz zmiany od 01.01.2017 r.

więcej

2017-01-17,Podnoszenie jakości obsługi rady gminy/powiatu

więcej

2017-01-17,Kontrole i odbiory w procesie inwestycyjnym

więcej

2017-01-18,Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, postępowanie w sprawie umorzenia, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności. Skuteczna windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń

więcej

2017-01-18,Ocena pracy dyrektora i nauczyciela po zmianach od 1.01. 2017

więcej

2017-01-18,Nowa ustawa zgromadzeniach publicznych. Najistotniejsze zmiany w nowych regulacjach ustawy oraz innych obowiązujących przepisach

więcej

2017-01-18,Wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej.

więcej

2017-01-19,KPA dla pracowników przygotowujących decyzje administracyjne

więcej

2017-01-19,Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy

więcej

2017-01-20,Kontrola NIK w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

więcej

2017-01-23,Postępowanie administracyjne w sprawach meldunkowych. SZCZECIN

więcej

2017-01-24,Zasady sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych oraz planowanie i dokumentowanie zamówień publicznych w kontekście nowelizacji Pzp

więcej

2017-01-24,Skuteczna windykacja czynszów w zasobach komunalnych z uwzględnieniem europejskiego nakazu zapłaty

więcej

2017-01-25,Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle nowych regulacji prawnych

więcej

2017-01-26,Postępowanie administracyjne w sprawach meldunkowych. KOSZALIN

więcej

2017-01-26,Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

więcej

2017-01-27,Egzekucja administracyjna w praktyce

więcej

2017-01-30,Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych)

więcej

2017-02-02,Nowy scentralizowany VAT w JST i ich jednostkach w 2017r. SZCZECIN

więcej

2017-02-03,Regulamin Pracy oraz Regulamin Wynagrodzeń i Premiowania jako podstawowe narzędzie polityki kadrowej

więcej

2017-02-03,Nowy scentralizowany VAT w JST i ich jednostkach w 2017r. KOSZALIN

więcej

2017-03-15,Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce (SZCZECIN)

więcej

2017-03-16,Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce (KOSZALIN)

więcej

2017-03-17,Kurs: Majątek trwały w jednostce samorządu terytorialnego i jednostkach jej podległych