X zamknij

Realizujemy bezpłatne szkolenia  dla nauczycieli (grant Kuratorium)
Wykorzystanie wyników i wniosków z ewaluacji 
zewnętrznej i wewnętrznej  

 


Po tym szkoleniu ewaluacja  przestanie być biurokratycznym obowiązkiem a stanie się narzędziem doskonalenia pracy szkoły  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


więcej

2014-07-22,Kontakty z trudnym klientem

więcej

2014-07-23,Jak unikać podsłuchów i innych metod dyskredytowania wysokich urzędników i polityków

więcej

2014-07-24,Przygotowanie kampanii wyborczej

więcej

2014-07-28,Oddawanie nieruchomosci publicznych do używania

więcej

2014-07-28,Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków z uwzględnieniem nowelizacji przepisów regulujących prowadzenie ewidencji gruntów i budynków

więcej

2014-07-29,Dokumentacja kadrowa

więcej

2014-07-30,Planowanie przestrzenne. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami KPA

więcej

2014-08-01,Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń w ZUS i w podatku dochodowym

więcej

2014-08-04,Rozwój umiejętności zawodowych i interpersonalnych sekretarek/asystentek

więcej

2014-08-04,Praktyczne aspekty stosowania formularzy „Niebieskiej Karty” – krok po kroku. Procedura ogólna i dla nieletnich. SZCZECIN

więcej

2014-08-05,Praktyczne aspekty stosowania formularzy „Niebieskiej Karty” – krok po kroku. Procedura ogólna i dla nieletnich. KOSZALIN

więcej

2014-08-07,Wizerunek kluczem do sukcesu

więcej

2014-08-08,Jak przygotować samorządowy program zdrowotny?

więcej

2014-08-11,Zadania gminy wynikające z ustawy o ochronie zwierząt

więcej

2014-08-11,Realizacja ustawy Prawo Budowlane. Postępowanie przed organem administracji architektoniczno-budowlanej

więcej

2014-08-11,Budownictwo wodne – podstawowe zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń wodnych z uwzględnieniem ostatnich zmian ustawy Prawo wodne

więcej

2014-08-12,Przebieg postępowania dotyczącego ubezwłasnowolnienia – opieka i kuratela nad osobą ubezwłasnowolnioną

więcej

2014-08-18,Naliczanie i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem nowych zasad wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych

więcej

2014-08-18,Prowadzenie debat, spotkań i wystąpienia publiczne (SZCZECIN)

więcej

2014-08-20,Prowadzenie debat, spotkań i wystąpienia publiczne (KOSZALIN)

więcej

2014-08-20,Prowadzenie debat, spotkań i wystąpienia publiczne (KOSZALIN)

więcej

2014-08-22,Zarządzanie dokumentację w instytucjach kultury w systemie tradycyjnym z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych

więcej

2014-08-25,Nawiązywanie i przekształcanie stosunku pracy zawartego z nauczycielem oraz czas jego pracy z uwzględnieniem zmian w tym zakresie.

więcej

2014-08-25,Rozliczanie podróży służbowych w 2014 r. po zmianie rozporządzeń.

więcej

2014-08-25,Stypendia i zasiłki szkolne - realizacja zadania własnego gminy w postaci pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

więcej

2014-08-26,Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa. Praktyczne aspekty funkcjonowania i rozliczania.

więcej

2014-08-26,Nowe zasady dotowania szkół i placówek niepublicznych przez jednostki samorządu terytorialnego - zmiany w 2014 r.

więcej

2014-08-27,Wynagrodzenia pracowników instytucji kiltury

więcej

2014-08-28,Intendent w zakładzie zbiorowego żywienia. Obowiązki i odpowiedzialność

więcej

2014-09-01,Zadania gmin związane z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej (CEIDG)

więcej

2014-09-02,Fundusze na zagraniczną współpracę samorządów i szkół

więcej

2014-09-02,Fundusze na zagraniczną współpracę samorządów i szkół

więcej

2014-09-03,Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie

więcej

2014-09-03,Prowadzenie skutecznej kampanii w radiu

więcej

2014-09-04,Forum Administratorów Danych Osobowych (FADO)

więcej

2014-09-05,Co radny wiedzieć powinien?

więcej

2014-09-08,Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane po zmianach w ustawie, zeszczególnym uwzględnieniem kwestii podwykonawstwa.

więcej

2014-09-11,Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi na terenie gminy w kontekście zmian wprowadzonych do przepisów prawnych

więcej

2014-09-15,Weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz analiza postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej

2014-09-15,Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz ich rekultywacja

więcej

2014-09-16,Egzekucja administracyjna należności pieniężnych. Prawa i obowiązki wierzyciela w świetle najnowszych zmian

więcej

2014-09-17,Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w planowaniu działań szkoły, ŚWIDWIN

więcej

2014-09-19,Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w planowaniu działań szkoły, KOSZALIN

więcej

2014-09-23,Realizacja nadzoru właścicielskiego w komunalnych spółkach z udziałem Gminy przez organ stanowiący lub wykonawczy jst.

więcej

2014-09-24,Usytuowanie kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarzadczej. Planowanie, realizacja, sprawozdawczość z kontroli.

więcej

2014-09-24,Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym - nowe zasady naliczania opłąt

więcej

2014-09-26,Kurs archiwalny I stopnia

więcej

2014-09-26,Kurs archiwalny I stopnia

więcej

2014-09-29,Jak zrealizować zadania w zakresie ochrony danych osobowch w ramach Samorządowej Elektronicznej Platformy Informatycznej

więcej

2014-09-29,Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w planowaniu działań szkoły, WAŁCZ

więcej

2014-09-30,Jak zrealizować w 2014 r. zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych w służbie zdrowia? Jak przygotować się do kontroli ABW i GIODO?