więcej

2015-08-03,Komercjalizacja i marketing obiektów sportowych. Pozyskanie i organizacja wydarzeń sportowych i muzycznych .

więcej

2015-08-10,Promocja urzedu i usług w internecie

więcej

2015-08-11,Podatek VAT. Zmiany przepisów oraz problemy praktyczne JST.

więcej

2015-08-14,Nowe zadania dla kierownika jednostki pomocy społecznej w związku ze zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych w 2015 r.

więcej

2015-08-17,Założenia i metodyka audytu przygotowujące zakład do kontroli zewnętrznej w zakresie prawa pracy. SZCZECIN

więcej

2015-08-18,Założenia i metodyka audytu przygotowujące zakład do kontroli zewnętrznej w zakresie prawa pracy. KOSZALIN

więcej

2015-08-21,Realizacja i rozliczanie projektu powiatowego urzędu pracy w ramach PO WER i RPO WZ

więcej

2015-08-24,Prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej

więcej

2015-08-24,Opłata od reklam oraz inne zmiany i problemy w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w praktyce gminnych organów podatkowych

więcej

2015-08-25,Świadczenia pozapłacowe. Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń w świetle najnowszego orzecznictwa.

więcej

2015-08-28,Zajęcia komornicze i potrącenia z wynagrodzenia za pracę

więcej

2015-08-28,Dochody i wydatki jednostek budżetowych

więcej

2015-08-31,Wydatkowanie środków z funduszu alkoholowego przez JST we współpracy z NGO wg wskazań NIK i RIO

więcej

2015-08-31,Oddawanie nieruchomości publicznych do używania. KOSZALIN

więcej

2015-09-02,Uprawnienia i obowiązki organów jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu reklamami na terenie miast i gmin w świetle ustawy krajobrazowej z dnia 24 kwietnia 2015 r. – aspekty prawne i finansowe.

więcej

2015-09-03,Metoda analizy finansowej i rzeczowej zastosowana przy ocenie efektywności spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego za rok 2014 w ramach nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez organy jst.

więcej

2015-09-04,Jak uruchamiać i realizować usługę asystenta rodziny w OPS

więcej

2015-09-07,Postępowanie administracyjne – ujęcie praktyczne, z uwzględnieniem dokumentów i ich autentyczności.

więcej

2015-09-09,Dofinansowanie pracodawcom przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników

więcej

2015-09-10,Profesjonalna obsługa trudnego klienta

więcej

2015-09-10,Stypendia i zasiłki szkolne – realizacja zadania własnego gminy w postaci pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

więcej

2015-09-11,Trwały zarząd. Ustanawianie, wygaszanie, opłaty.

więcej

2015-09-11,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich w perspektywie 2014-2020

więcej

2015-09-11,Jak refundować sąsiednim gminom koszty wynikające z korzystania przez dziecko z przedszkola publicznego lub niepublicznego?

więcej

2015-09-14,Aplikacja “Źródło” w praktyce Urzędów Stanu Cywilnego. Prawo o aktach stanu cywilnego.

więcej

2015-09-14,Nowe zasady rozliczania projektów UE w nowym okresie programowania 2014-2020

więcej

2015-09-14,Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jst i jednostkach im podległych

więcej

2015-09-15,Zasady brakowania akt

więcej

2015-09-15,VAT w instytucjach kultury

więcej

2015-09-16,Zadania gminy w wyborach do Sejmu i Senatu RP

więcej

2015-09-16,Zasady archiwizacji dokumentacji projektów unijnych

więcej

2015-09-17,Rozwój umiejętności zawodowych i interpersonalnych sekretarek/asystentek

więcej

2015-09-17,Zadania gminy w wyborach do Sejmu i Senatu RP

więcej

2015-09-17,Odpracowanie zaległości czynszowych

więcej

2015-09-18,Odpracowanie zaległości czynszowych w spółdzielniach mieszkaniowych

więcej

2015-09-21,Okresowa ocena pracowników

więcej

2015-09-21,Korekty dokumentów płacowych i ich konsekwencje dla rozliczeń w ZUS i w podatku dochodowym.

więcej

2015-09-23,Jak pozyskać dotację z progrmu ERASMUS+. Mobilność edukacyjna (akcja1). Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół (Akcja 2)

więcej

2015-09-24,Jak pozyskać dotację z progrmu ERASMUS+. Mobilność edukacyjna (Akcja1). Partnerstwo strategiczne dla sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe (Akcja 2)

więcej

2015-09-24,Skutki finansowe planowania przestrzennego

więcej

2015-09-25,Skargi, wnioski i petycje

więcej

2015-09-25,Pozwolenia wodnoprawne

więcej

2015-09-28,Specjalista ds. żywienia zbiorowego

więcej

2015-09-28,Finansowanie inwestycji - 10 zagrożeń i szans jakie stwarza nowy wskaźnik zadłużenia