więcej

2015-09-09,Wydatkowanie środków z funduszu alkoholowego przez JST we współpracy z NGO wg wskazań NIK i RIO

więcej

2015-09-09,Dofinansowanie pracodawcom przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników

więcej

2015-09-10,Profesjonalna obsługa trudnego klienta

więcej

2015-09-10,Stypendia i zasiłki szkolne – realizacja zadania własnego gminy w postaci pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

więcej

2015-09-11,Trwały zarząd. Ustanawianie, wygaszanie, opłaty.

więcej

2015-09-11,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich w perspektywie 2014-2020

więcej

2015-09-11,Jak refundować sąsiednim gminom koszty wynikające z korzystania przez dziecko z przedszkola publicznego lub niepublicznego?

więcej

2015-09-14,Nowe zasady rozliczania projektów UE w nowym okresie programowania 2014-2020

więcej

2015-09-14,Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jst i jednostkach im podległych

więcej

2015-09-15,VAT w instytucjach kultury

więcej

2015-09-15,Zasady brakowania akt

więcej

2015-09-16,Zasady archiwizacji dokumentacji projektów unijnych

więcej

2015-09-16,Zadania gminy w wyborach do Sejmu i Senatu RP. KOSZALIN

więcej

2015-09-17,Rozwój umiejętności zawodowych i interpersonalnych sekretarek/asystentek

więcej

2015-09-17,Zadania gminy w wyborach do Sejmu i Senatu RP

więcej

2015-09-17,Odpracowanie zaległości czynszowych

więcej

2015-09-18,Pomoc materialna dla uczniów od 1.09.2015 r. - zadania gmin z uwzględnieniem zmian w przepisach

więcej

2015-09-18,Nawiązywanie i przekształcanie stosunku pracy zawartego z nauczycielem oraz czas jego pracy

więcej

2015-09-18,Odpracowanie zaległości czynszowych w spółdzielniach mieszkaniowych

więcej

2015-09-21,Praktyczne aspekty stosowania formularzy „Niebieskiej Karty” – krok po kroku. Procedura ogólna i dla nieletnich. Zadania dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych (warsztaty)

więcej

2015-09-21,Korekty dokumentów płacowych i ich konsekwencje dla rozliczeń w ZUS i w podatku dochodowym.

więcej

2015-09-21,Okresowa ocena pracowników

więcej

2015-09-21,KURS: Specjalista ds. funduszy UE 2014-2020

więcej

2015-09-22,BLANT, HUANA I AFGAN - coś więcej o narkotykach i dopalaczach, SZCZECIN

więcej

2015-09-22,Założenia i metodyka audytu przygotowujące zakład do kontroli zewnętrznej w zakresie prawa pracy.

więcej

2015-09-23,BLANT, HUANA I AFGAN - coś więcej o narkotykach i dopalaczach, KOSZALIN

więcej

2015-09-23,Jak pozyskać dotację z progrmu ERASMUS+. Mobilność edukacyjna (akcja1). Partnerstwo Strategiczne - współpraca szkół (Akcja 2)

więcej

2015-09-23,BLANT, HUANA I AFGAN - coś więcej o narkotykach i dopalaczach, KOSZALIN

więcej

2015-09-24,Jak pozyskać dotację z progrmu ERASMUS+. Mobilność edukacyjna (Akcja1). Partnerstwo strategiczne dla sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe (Akcja 2)

więcej

2015-09-25,Skargi, wnioski i petycje

więcej

2015-09-25,Skutki finansowe planowania przestrzennego

więcej

2015-09-25,Pozwolenia wodnoprawne

więcej

2015-09-28,Specjalista ds. żywienia zbiorowego

więcej

2015-09-28,Finansowanie inwestycji - 10 zagrożeń i szans jakie stwarza nowy wskaźnik zadłużenia

więcej

2015-10-01,Najnowsze obszerne zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24.06.2015 r.

więcej

2015-10-02,Uwzględnianie obszarów Natura 2000 w postępowaniach administracyjnych

więcej

2015-10-02,Rewolucyjne zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zmiany w rachunkowości oraz sprawozdawczośi

więcej

2015-10-05,Ważne zadania do wykonania w zakresie ochrony informacji niejawnych w 2015r. Nowa dokumentacja szacowanie ryzyka, instrukcje, upoważnienia.

więcej

2015-10-06,Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych.

więcej

2015-10-07,Odwołania oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia w kodeksie postępowania administracyjnego.

więcej

2015-10-07,Konsolidacja rozliczeń VAT gminy z jej jednostkami budżetowymi

więcej

2015-10-08,Kompleksowo o VAT w budżecie z naciskiem na zmiany od 1 lipca 2015r. i 1 stycznia 2016r.

więcej

2015-10-09,Odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne

więcej

2015-10-09,VAT od nieruchomości komunalnych w 2015/2016 R.

więcej

2015-10-12,Uprawnienia i obowiązki organów jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu reklamami na terenie miast i gmin w świetle ustawy krajobrazowej z dnia 24 kwietnia 2015 r. – aspekty prawne i finansowe.

więcej

2015-10-12,Nowe ustawy w zakresie dowodów osobistych i ewidencji ludności

więcej

2015-10-13,Świadczenia pozapłacowe. Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń w świetle najnowszego orzecznictwa.

więcej

2015-10-13,Promocja urzędu i usług w internecie

więcej

2015-10-14,Prowadzenie dokumentacji kadrowej

więcej

2015-10-15,Zadania gmin zwiazane z obsługą CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG). Planowane zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.

więcej

2015-10-16,Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce.

więcej

2015-10-16,Zieleń w publicznych miejscach rekreacji

więcej

2015-10-16,Postępowanie wyjaśniające w administracji, czyli jak urzędnik powinien gromadzić dowody

więcej

2015-10-19,Bonifikata w gospodarce nieruchomościami publicznymi – praktyczne problemy naliczania i egzekucji w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami z 15 maja 2015 roku

więcej

2015-10-19,Błędy najczęściej stwierdzane przez RIO i NIK w toku kontroli jednostek samorządowych w zakresie gospodarki finansowej, rachunkowości oraz gospodarki nieruchomościami

więcej

2015-10-20,Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji za 2015 r. oraz wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem w kontekście ustaleń kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych

więcej

2015-10-21,Wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami i utrzymaniem dróg uwzględniające zmiany wprowadzone ustawą z dn. 24.04.2015 o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu.

więcej

2015-10-22,Optymalizacja wydatków na zadania oświatowe gminy/powiatu czyli jak zaplanować dobry budżet na rok 2016?

więcej

2015-10-22,Udzielanie pomocy publicznej i de minimis. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r.

więcej

2015-10-22,Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.

więcej

2015-10-26,Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury

więcej

2015-10-26,Nowe przepisy dotyczące ochrony przyrody w 2015 r. – ustawa krajobrazowa i nowelizacja ustawy samorządowej

więcej

2015-10-28,Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w administracji samorządowej oraz metody pracy kontrolera – doskonalenie warsztatu kontrolerskiego.

więcej

2015-10-28,Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia w świetle aktualnych uregulowań prawnych, orzecznictwa sądowo administracyjnego oraz planowanej nowelizacji

więcej

2015-10-29,Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu

więcej

2015-10-29,Procedury w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania kontroli wydatków w urzędzie gminy, jednostkach oświatowych i ośrodkach pomocy społecznej - praktyczne warsztaty. SZCZECIN

więcej

2015-10-30,Procedury w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania kontroli wydatków w urzędzie gminy, jednostkach oświatowych i ośrodkach pomocy społecznej - praktyczne warsztaty. KOSZALIN