więcej

2014-11-28,Zbywanie lokali z publicznego zasobu nieruchomości

więcej

2014-11-28,Sposoby eksmisji z lokali mieszkalnych i użytkowych

więcej

2014-11-28,Faktury, w tym faktury pro-forma, rachunki, noty obciążeniowe, noty odsetkowe, kary umowne, decyzje administracyjne i inne nietypowe dowody źródłowe w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach

więcej

2014-12-01,Zamknięcie roku 2014 w jednostkach sektora finansów publicznych. KOSZALIN

więcej

2014-12-01,Wynagrodzenia pracowników instytucji kultury

więcej

2014-12-01,Optymalizacja kosztów zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi

więcej

2014-12-02,Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Handlowej.

więcej

2014-12-02,Efektywne zarzadzaie zespołem, motywowanie pracowników.

więcej

2014-12-03,Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy

więcej

2014-12-03,Dokumentacja kadrowa

więcej

2014-12-04,Ochrona praw konsumentów, rękojmia i gwarancja po zmianach w przepisach po 24 czerwca 2014 r.

więcej

2014-12-05,Czas pracy pracowników Sądów po ostatnich zmianach

więcej

2014-12-08,Klasyfikacja budżetowa w praktyce działania jednostek sektora finansów publicznych - zagadnienia wybrane

więcej

2014-12-08,Vademecum służebności

więcej

2014-12-09,Księgi wieczyste - nowelizacja, ustawa o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jst.

więcej

2014-12-10,Jak prowadzić w praktyce kasy zapomogowo-pożyczkowe

więcej

2014-12-10,Wybrane zagadnienia z kontroli i nadzoru

więcej

2014-12-11,Nowelizacja ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

więcej

2014-12-11,Podatek VAT. Jak rozliczamy go teraz oraz jakie zmiany będą obowiązywać w 2015 r.

więcej

2014-12-12,Zarządzanie dokumentacją tradycyjną i elektroniczną

więcej

2014-12-12,Usuwanie drzew i krzewów jako przykładowe działania na gruntach zarządców wód w kontekście form ochrony przyrody

więcej

2014-12-12,Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

więcej

2014-12-15,Najnowsze zmiany w systemie zamówień publicznych

więcej

2014-12-16,Procedury wydawania decyzji administracyjnych - aspekty praktyczne. Ustawa o petycjach

więcej

2014-12-17,Profesjonalna obsługa klienta. Warsztaty dla personelu medycznego.

więcej

2014-12-18,Prawidłowe ewiencjonowanie mienia Skarbu Państwa i JST oraz sporządzanie planów wykorzystania zasobów.

więcej

2014-12-19,Postępowanie administracyjne w geodezji po nowelizacji prawa geodezyjnego i kartograficznego.

więcej

2015-01-08,Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014 - 2020

więcej

2015-01-09,Zamknięcie roku 2014 w jednostkach sektora finansów publicznych

więcej

2015-01-09,Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014 - 2020 (KOSZALIN)

więcej

2015-01-12,Redagowanie tekstów aktów normatywnych - zasady techniki legislacyjnej

więcej

2015-01-16,Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD) ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków gmin

więcej

2015-01-19,Jak przygotować otwarte konkursy ofert dla niepublicznych przedszkoli i włączyć je w sieć placówek publicznych?

więcej

2015-01-22,Opłata skarbowa w praktyce administracji publicznej

więcej

2015-01-23,Dochody cywilnoporawne i nieopodatkowane należności budżetowe - ewidencja księgowa, likwidacja zaległości, kierowanie do egzekucji administracyjnej i komorniczej