więcej

2015-07-01,Prawo pracy po ostatnich zmianach

więcej

2015-07-03,Jak udzielać zamówień publicznych do 30 tys. Euro? Nowe regulaminy, dyscyplina finansów publicznych

więcej

2015-07-06,Autentyczność dokumentów na tle postępowania dowodowego - z uwzględnieniem zabezpieczeń w nowych dowodach osobistych

więcej

2015-07-06,Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Stan prawny i zmiany w 2015 r.

więcej

2015-07-07,Fundusz sołecki.Zasady rozliczania i kontroli wydatków. SZCZECIN.

więcej

2015-07-08,Nowe zasady rozliczania projektów UE w nowym okresie programowania 2014-2020

więcej

2015-07-08,Odwołania oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia w kodeksie postępowania administracyjnego.

więcej

2015-07-09,Profesjonalna obsługa trudnego klienta

więcej

2015-07-10,Skargi, wnioski i petycje

więcej

2015-07-10,Fundusz sołecki.Zasady rozliczania i kontroli wydatków. KOSZALIN

więcej

2015-07-13,Ważne zadania do wykonania w zakresie ochrony informacji niejawnych w 2015 r.

więcej

2015-07-14,Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych.

więcej

2015-07-22,Postępowanie podatkowe – podatki lokalne

więcej

2015-07-23,Zagadnienia prawne związane z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania. Powstawanie, egzekucja, wygasanie opłat związanych z postojem pojazdów w spp.

więcej

2015-08-03,Komercjalizacja i marketing obiektów sportowych. Pozyskanie i organizacja wydarzeń sportowych i muzycznych .

więcej

2015-08-10,Promocja urzedu i usług w internecie

więcej

2015-08-11,Podatek VAT. Zmiany przepisów oraz problemy praktyczne JST.

więcej

2015-08-17,Założenia i metodyka audytu przygotowujące zakład do kontroli zewnętrznej w zakresie prawa pracy. SZCZECIN

więcej

2015-08-18,Założenia i metodyka audytu przygotowujące zakład do kontroli zewnętrznej w zakresie prawa pracy. KOSZALIN

więcej

2015-08-24,Opłata od reklam oraz inne zmiany i problemy w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w praktyce gminnych organów podatkowych

więcej

2015-08-26,Prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej

więcej

2015-08-28,Zajęcia komornicze i potrącenia z wynagrodzenia za pracę

więcej

2015-08-31,Wydatkowanie środków z funduszu alkoholowego przez JST we współpracy z NGO wg wskazań NIK i RIO

więcej

2015-08-31,Oddawanie nieruchomości publicznych do używania. KOSZALIN

więcej

2015-09-02,Uprawnienia i obowiązki organów jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu reklamami na terenie miast i gmin w świetle ustawy krajobrazowej z dnia 24 kwietnia 2015 r. – aspekty prawne i finansowe.

więcej

2015-09-02,Uprawnienia i obowiązki organów jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu reklamami na terenie miast i gmin w świetle ustawy krajobrazowej z dnia 24 kwietnia 2015 r. – aspekty prawne i finansowe.

więcej

2015-09-03,Metoda analizy finansowej i rzeczowej zastosowana przy ocenie efektywności spółek komunalnych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego za rok 2014 w ramach nadzoru właścicielskiego sprawowanego przez organy jst.

więcej

2015-09-09,Dofinansowanie pracodawcom przez gminy kosztów kształcenia młodocianych pracowników

więcej

2015-09-10,Stypendia i zasiłki szkolne – realizacja zadania własnego gminy w postaci pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

więcej

2015-09-11,Trwały zarząd. Ustanawianie, wygaszanie, opłaty.

więcej

2015-09-11,Jak refundować sąsiednim gminom koszty wynikające z korzystania przez dziecko z przedszkola publicznego lub niepublicznego?

więcej

2015-09-11,Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich w perspektywie 2014-2020

więcej

2015-09-14,Aplikacja “Źródło” w praktyce Urzędów Stanu Cywilnego. Prawo o aktach stanu cywilnego.