X zamknij

Konferencja „Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje

6 marca 2017

w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie

Program konferencji

Zaproszenie

raport  Realizacja usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego – ograniczenia, możliwości, rekomendacje

 


więcej

2017-02-27,Najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości w ewidencji księgowej jednostek budżetowych po zmianach przepisów

więcej

2017-02-27,Tworzenie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedur NK.

więcej

2017-02-27,Świadczenie wychowawcze:Rodzina 500 plus w praktyce.

więcej

2017-02-28,Polityka rachunkowości dla jednostek i zakładów budżetowych po zmianach prawnych

więcej

2017-03-02,Regulamin organizacyjny fundamentem dobrej organizacji i sprawnego zarządzania w administracji publicznej

więcej

2017-03-03,Redagowanie tekstów aktów normatywnych - zasady techniki legislacyjnej z uwzględnieniem zmian z roku 2016

więcej

2017-03-03,Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniu administracyjnym

więcej

2017-03-06,Źródła pozyskiwania funduszy na działania kulturalne w 2017 i 2018 roku

więcej

2017-03-06,Zatrudnianie cudzoziemców. Procedury i dokumentacja

więcej

2017-03-06,Bonifikata w gospodarce nieruchomościami publicznymi Praktyczne problemy naliczania i egzekucji

więcej

2017-03-07,Zarządzanie projektem kulturalnym

więcej

2017-03-07,Bonifikata w gospodarce nieruchomościami publicznymi Praktyczne problemy naliczania i egzekucji. KOSZALIN

więcej

2017-03-07,Nowe zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzeń.

więcej

2017-03-08,Wybór oferentów do realizacji zadania publicznego związanej z wprowadzeniem nowych wzorów ofert, umów oraz sprawozdań z wykonania zadań publicznych

więcej

2017-03-09,Centralizacja rozliczeń VAT w jst i jednostkach podległych z uwzględnieniem najnowszych przepisów specustawy od 01.10.2016 r. oraz jpk od 01.01.2017 r.

więcej

2017-03-10,Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2017/2018. Zmiana otoczenia prawnego.

więcej

2017-03-10,Kurs archiwalny I stopnia

więcej

2017-03-13,Postępowanie egzekucyjne w administracji

więcej

2017-03-13,Radzenie sobie z wypaleniem, którego źródłem jest praca

więcej

2017-03-13,Bilans jednostkowy oraz skonsolidowany po centralizacji VAT 2017. Zasady sporządzania oraz prezentacja danych wraz z korektami i wyłączeniami

więcej

2017-03-14,Gospodarowanie nieruchomościami JST i Skarbu Państwa

więcej

2017-03-14,Faktury - zakup oraz sprzedaż. Pułapki w rozliczaniu w jednostce budżetowej będącej podatnikiem podatku VAT

więcej

2017-03-15,Spójne działania starosty jako organu realizującego zadania dotyczące gruntów związane z procesami inwestycyjnymi skutkującymi zmianami zapisów w rejestrze publicznym ewidencji gruntów i budynków.

więcej

2017-03-15,Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce (SZCZECIN)

więcej

2017-03-16,Prawo autorskie i prawa pokrewne w praktyce (KOSZALIN)

więcej

2017-03-16,Administracyjna zmiana imion i nazwisk

więcej

2017-03-16,Należności w jednostkach budżetowych-praktyczne aspekty realizacji i ewidencji

więcej

2017-03-17,Naruszenie stosunków wodnych i kwestia utrzymywania urządzeń wodnych

więcej

2017-03-17,Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówinia po nowelizacji Pzp - praktyczny warsztat zamawiającego

więcej

2017-03-17,Majątek trwały w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach jej podległych

więcej

2017-03-20,Fundusz alimentacyjny 2016

więcej

2017-03-20,Rola komisji rewizyjnej w kontekście badania oraz wykonania budżetu

więcej

2017-03-20,Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020

więcej

2017-03-20,Ruch kadrowy 2017 z uwzględnieniem zmian przepisów prawa pracy w 2016 r. oraz przepisów przejściowych związanych z wdrażaniem reformy oświaty

więcej

2017-03-21,Oświadczenia majątkowe w praktyce samorządowej, wypełnianie oraz analiza oświadczeń majątkowych dotyczących radnych, wójtów, burmistrzów, starostów i pracowników samorządowych

więcej

2017-03-21,Ocena okresowa pracownika samorządowego

więcej

2017-03-21,Planowane zmiany w systemie oświaty od 2017. KOSZALIN

więcej

2017-03-23,Doskonalenie systemu kontroli zarządczej

więcej

2017-03-23,Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej oraz wydatków strukturalnych w ośrodkach pomocy społecznej

więcej

2017-03-24,Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys. Euro i inne zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy Pzp oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

więcej

2017-03-27,Gminna obsługa CEIDG. Zmiany ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

więcej

2017-03-27,Jak prawidłowo opracować i prowadzić dokumentację niejawną

więcej

2017-03-27,Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej

2017-03-29,Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

więcej

2017-03-31,Egzekucja administracyjna w praktyce

więcej

2017-04-03,Zmiany przepisów w prawie pracy. KOSZALIN

więcej

2017-04-03,Kurs sprawozdawczości samorządowych jednostek organizacyjnych w świetle obowiązujących przepisów

więcej

2017-04-04,Ruch kadrowy w okresie wdrażania reformy oświaty. Zmiany w prawie pracy w związku z reformą oświaty w 2017 roku. KOSZALIN

więcej

2017-04-04,Jak prowadzić prawidłowo dokumentację kadrową? Zawieranie umów cywilnoprawnych na nowych zasadach.

więcej

2017-04-05,Postępowanie podatkowe, podatki lokalne. Nowelizacja ustawy.

więcej

2017-04-06,Zwrot dotacji nienależnie pobranej z uwzględnieniem najnowszych zmian

więcej

2017-04-06,Ochrona gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym oraz w działalności inwestycyjnej

więcej

2017-04-07,Obowiązek edukacyjny. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego, nauki. Kontrola i egzekucja

więcej

2017-04-07,Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Cel i przeznaczenie, dokumentacja, potrącenia

więcej

2017-04-10,Racjonalne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2017r.

więcej

2017-04-10,Praktyczne aspekty kalkulacji taryf wodnokanalizacyjnych i procesu wdrożenia nowych taryf wobec zmian w ustawie prawo wodne i rozporządzeniu taryfowym

więcej

2017-04-11,Redagowanie internetowych mediów samorządowych

więcej

2017-04-11,Windykacja należności cywilnoprawnych gmin, rodzaje odsetek od zaległości. Koszty windykacyjne po nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i kodeksie cywilnym

więcej

2017-04-11,Wprowadzanie nowych zasad wynagradzania członków organów w spółkach komunalnych wynikających z nowej ustawy kominowej

więcej

2017-04-11,Wprowadzanie nowych zasad wynagradzania członków organów w spółkach komunalnych wynikających z nowej ustawy kominowej

więcej

2017-04-12,Zmiany w podatku od towarów i usług w 2017 roku. Nowe problemy i interpretacje.

więcej

2017-04-12,Zasiłki z ubezpieczenia społecznego dla zaawansowanych z uwzględnieniem wszystkich zmian po roku 2016

więcej

2017-04-12,Egzekucja zaległych podatków, opłat za gospodarowanie odpadami oraz innych należności publicznoprawnych gmin od spadkobierców

więcej

2017-04-19,Nowa ustawa o przekształceniu udziałów w użytkowaniu wieczystym gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w udziały we własności gruntów

więcej

2017-04-19,Ustawa o petycjach a procedury rozpatrywania skarg i wniosków w trybie KPA.

więcej

2017-04-20,Zatrudnienie, obowiązki i dokumentacja asystenta rodziny, w tym wynikające z ustawy za życiem

więcej

2017-04-20,Zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej na podstawie uchwał rady gminy

więcej

2017-04-21,Decyzja administracyjna i postanowienie, czyli jak urzędnik powinien przygotować rozstrzygnięcie

więcej

2017-04-21,Zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych

więcej

2017-04-21,Świadczenia pomocy społecznej: przypadki trudne, nietypowe i codzienne.

więcej

2017-04-24,Jak w praktyce poradzić sobie z rozliczaniem, dokumentowaniem transakcji, odliczaniem podatku VAT w JST, jak unikać błędów

więcej

2017-04-24,Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych

więcej

2017-04-24,Mediacje sądowe i sporządzanie ugody w praktyce

więcej

2017-04-25,Jak w praktyce poradzić sobie z rozliczaniem, dokumentowaniem transakcji, odliczaniem podatku VAT w JST, jak unikać błędów (KOSZALIN)

więcej

2017-04-25,Nowa księga wieczysta. Praktyczne aspekty korzystania z systemu CI

więcej

2017-04-25,Prawo budowlane po zmianach z elementami k.p.a.

więcej

2017-05-08,Kurs kadrowo-płacowy dla początkujących

więcej

2017-05-23,Ochrona danych osobowych w związku z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy.

więcej

2017-05-24,Stypendia i zasiłki szkolne. Warsztat praktyczny.