X zamknij


więcej

2014-04-23,Podatek VAT w 2014 (RYMAŃ)

więcej

2014-04-23,Warsztaty tworzenia IPR oraz ZFRON w pigułce. Wybrane zagadnienia problematyczne związane z tworzeniem i wydatkowaniem funduszu rehabilitacji

więcej

2014-04-24,Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości – postępowanie przed sądami rodzinnymi

więcej

2014-04-24,Rachunkowość budżetowa w organie podatkowym jednostki samorządu terytorialnego

więcej

2014-04-25,Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – wykładnia dla OPS i DPS

więcej

2014-04-28,Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania finansami publicznymi.

więcej

2014-04-28,Prawidłowe tworzenie aktów prawnych. Zasady techniki prawodawczej ze szczególnym uwzględnieniem zasad tworzenia prawa miejscowego.(KOSZALIN)

więcej

2014-04-29,Wydawanie decyzji w przedmiocie naliczenia opłat adiacenckich i rent planistycznych.

więcej

2014-04-30,Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy dla innych inwestycji

więcej

2014-05-05,Bezpieczeństwo obiektu budowlanego. Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

więcej

2014-05-06,Powódź, katastrofa budowlane i inne, czyli zarządzanie kryzysowe w samorządzie

więcej

2014-05-06,Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jst i ich jednostkach podległych

więcej

2014-05-07,Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym - procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiski

więcej

2014-05-07,Sytuacja kryzysowa w instytucji. Kontakt z mediami.

więcej

2014-05-08,Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych. Praktyczne aspekty.

więcej

2014-05-09,Obowiązki kierownika placówki oświatowej w zakresie ochrony danych osobowych. Dokumentacja osób przetwarzających dane osobowe, rejestracja zbiorów

więcej

2014-05-13,Kontrakt socjalny w praktyce

więcej

2014-05-14,Aktualne zasady zarządzania finansami i prowadzenia rachunkowości w samorządowych instytucjach kultury (SZCZECIN)

więcej

2014-05-15,Specjalista do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi

więcej

2014-05-16,Aktualne zasady zarządzania finansami i prowadzenia rachunkowości w samorządowych instytucjach kultury (KOSZALIN)

więcej

2014-05-19,Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych po zmianach

więcej

2014-05-20,Odpracowywanie zaległości czynszowych

więcej

2014-05-21,Dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

więcej

2014-05-22,Nowe obowiązki dla podmiotów publicznych wynikające z nowelizacji ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

więcej

2014-05-22,Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa zadań zleconych

więcej

2014-05-22,Rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa zadań zleconych

więcej

2014-05-26,Umowy zlecenia i umowy o dzieło. Zasady rozliczeń i planowane zmiany w 2014 r.

więcej

2014-05-26,Funkcjonowanie świadczeniodawcy w ramach mowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zasady kontroli udzielania świadczeń wykonanych w ramach umowy.

więcej

2014-05-27,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - warsztaty

więcej

2014-05-27,Rozliczanie podatku VAT przez administrację publiczną

więcej

2014-06-02,Remonty kapitalne i przebudowy nawierzchni dróg samorządowych z uwzględnieniem nowoczesnych technologii

więcej

2014-06-03,Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w samorządzie terytorialnym

więcej

2014-06-05,Prawo pracy nauczycieli cz. I - Wymogi kwalifikacyjne oraz sposoby zatrudniania nauczycieli. Nowości w zakresie zmia w Karecie Nauczyciela

więcej

2014-06-06,Jak prawidłowo przekazywać, kontrolować i rozliczać dotacje udzielane z budżetu jst dla organizacji pozarządowych

więcej

2014-06-09,Podręczniki szkolne w nowej formule - procedura, finansowanie - nowe zadanie dla gmin

więcej

2014-06-11,Zasady rachunkowości budżetowej 2014 (KOSZALIN)

więcej

2014-06-16,Warsztaty - Zamówienia publiczne dla zaawansowanych

więcej

2014-06-25,Zmiany w sprawozdawczości jst w roku 2014