X zamknij

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w Konferencji podsumowującej projekt systemowy "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły", która odbędzie się 15 czerwca (poniedziałek) br.w Hotelu Gromada, ul 17 Stycznia 32 w Warszawie o godz. 10:00. 

Konferencje uświetni wielu zaproszonych gości, ekspertów, przedstawicieli środowisk związanych z edukacją. W konferencji przewidziano udział ponad 700 przedstawicieli (dyrektorów/w-ce dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów) szkół i przedszkoli.  
Zgłoszenia udziału w tym wydarzeniu przyjmowane są do 8 czerwca br. wyłącznie poprzez stronę projektu: www.szkolawspolpracy.pl Uczestnictwo nauczycieli, uczniów i rodziców zgłasza wyłącznie szkoła lub przedszkole! Serdecznie zapraszamy do zapisów!  Zespół projektu"Szkoła Współpracy"

 


więcej

2015-06-01,Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w administracji samorządowej oraz metody pracy kontrolera – doskonalenie warsztatu kontrolerskiego.

więcej

2015-06-02,Prawo obowiązujące w instytucjach kultury w 2015 roku w zakresie spraw organizacyjnych, kadrowych, płacowych, finansowych oraz zamówień publicznych.

więcej

2015-06-02,Zasady archiwizacji dokumentacji projektów unijnych

więcej

2015-06-03,ABC zadań i dokumentacji asystenta rodziny

więcej

2015-06-08,Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia szkół i placówek oświatowych.

więcej

2015-06-09,Finansowanie inwestycji - 10 zagrożeń i szans jakie stwarza nowy wskaźnik zadłużenia

więcej

2015-06-09,Nowe zasady wszczynania postępowania egzekucyjnego w administracji. Zmiany w przepisach dotyczących upomnień, tytułów wykonawczych – uprawnienia i obowiązki wierzyciela

więcej

2015-06-10,Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy

więcej

2015-06-10,Windykacja i umarzanie należności cywilnoprawnych jst – egzekucja należności prowadzona przez komorników sądowych

więcej

2015-06-11,Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. „Przetargi śmieciowe”.

więcej

2015-06-11,Windykacja zaległości z funduszu alimentacyjnego oraz innych naleŜności przez ośrodki pomocy społecznej. Egzekucja administracyjna – nowe przepisy. Egzekucja prowadzona przez komorników sądowych

więcej

2015-06-11,Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu

więcej

2015-06-12,Uwarunkowania prawne masowych imprez artystycznych i rozrywkowych

więcej

2015-06-15,Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji

więcej

2015-06-15,Aplikacja “Źródło” w praktyce Urzędów Stanu Cywilnego. Prawo o aktach stanu cywilnego

więcej

2015-06-17,Zamówienia publiczne - rażąco niska cena i pozacenowe kryteria oceny ofert

więcej

2015-06-17,Sprawozdawczość JST według nowych zasad

więcej

2015-06-18,Lista płac w 2015 r. Rozliczanie wynagrodzeń w praktyce.

więcej

2015-06-18,Ochrona zabytków i miejsc pamięci – nowoczesne zarządzanie dziedzictwem, wybrane zagadnienia

więcej

2015-06-19,Skutki finansowe planowania przestrzennego

więcej

2015-06-19,Zieleń w publicznych miejscach rekreacji

więcej

2015-06-19,Pozyskiwanie funduszy unijnych na realizacje zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej na lata 2014 – 2020

więcej

2015-06-22,Postępowanie administracyjne w praktyce organów administracji publicznej. Kodeks postępowania administracyjnego.

więcej

2015-06-22,Podatek VAT. Zmiany przepisów w 2015 r. oraz aktualna problematyka w jst.

więcej

2015-06-22,Dotacje z budżetu JST - udzielanie, rozliczenie, kontrola oraz dochodzenie zwrotu dotacji na przykładzie dotacji z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

więcej

2015-06-23,Zasady oraz warunki sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, w tym procedura dotycząca udzielania, odmowy wydania i cofnięcia zezwoleń na sprzedaż alkoholi

więcej

2015-06-24,Polityka rachunkowości i zasady zarządzania finansami w jednostkach pomocy społecznej GOPS i PCPR

więcej

2015-06-24,Bezpieczeństwo pracowników socjalnych. Aspekt prawny, a rzeczywistość? KOSZALIN

więcej

2015-06-24,Ubezpieczenia Społeczne i Zdrowotne. Zasady opłacania i rozliczania składek i zasiłków. Aktualny stan prawny.

więcej

2015-06-24,Rozwój umiejętności zawodowych i interpersonalnych sekretarek

więcej

2015-06-25,Jak przygotować dobry samorządowy program zdrowotny

więcej

2015-06-25,Bezpieczeństwo pracowników socjalnych. Aspekt prawny, a rzeczywistość? SZCZECIN

więcej

2015-06-26,Uwzględnianie obszarów Natura 2000 w postępowaniach administracyjnych

więcej

2015-06-29,Nowe zasady odpłatności za DPS

więcej

2015-06-29,Zmiany w lokalizacji reklam i ochronie krajobrazu - tzw. ustawa krajobrazowa 2015

więcej

2015-06-30,Zmiany w prawie budowlanym w 2015 roku

więcej

2015-07-01,Prawo pracy po ostatnich zmianach

więcej

2015-07-02,Prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej

więcej

2015-07-03,Jak udzielać zamówień publicznych do 30 tys. Euro? Nowe regulaminy, dyscyplina finansów publicznych

więcej

2015-07-06,Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Stan prawny i zmiany w 2015 r.

więcej

2015-07-06,Autentyczność dokumentów na tle postępowania dowodowego - z uwzględnieniem zabezpieczeń w nowych dowodach osobistych

więcej

2015-07-07,Fundusz sołecki.Zasady rozliczania i kontroli wydatków. SZCZECIN.

więcej

2015-07-08,Odwołania oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia w kodeksie postępowania administracyjnego.

więcej

2015-07-08,Nowe zasady rozliczania projektów UE w nowym okresie programowania 2014-2020

więcej

2015-07-09,Profesjonalna obsługa trudnego klienta

więcej

2015-07-10,Fundusz sołecki.Zasady rozliczania i kontroli wydatków. KOSZALIN

więcej

2015-07-13,Ważne zadania do wykonania w zakresie ochrony informacji niejawnych w 2015 r.

więcej

2015-07-14,Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych.

więcej

2015-08-03,Komercjalizacja i marketing obiektów sportowych. Pozyskanie i organizacja wydarzeń sportowych i muzycznych .

więcej

2015-08-10,Promocja urzedu i usług w internecie

więcej

2015-08-17,Założenia i metodyka audytu przygotowujące zakład do kontroli zewnętrznej w zakresie prawa pracy. SZCZECIN

więcej

2015-08-18,Założenia i metodyka audytu przygotowujące zakład do kontroli zewnętrznej w zakresie prawa pracy. KOSZALIN