X zamknij

NABÓR DO III EDYCJI "AKADEMII PRZYWÓDZTWA"

Dołącz do grona liderów samorządowych z dyplomem Rady Europy

 


więcej

2016-07-25,Redagowanie tekstów aktów normatywnych - zasady techniki legislacyjnej z uwzględnieniem zmian od 1 marca 2016 r.

więcej

2016-07-25,Jednolity plik kontrolny w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych

więcej

2016-07-25,Kurs ABC kadrowca. Dwumodułowe szkolenie dla początkujących

więcej

2016-07-26,Jednolity plik kontrolny w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (KOSZALIN)

więcej

2016-07-27,Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy

więcej

2016-07-28,Kontrola finansowa organizacji pozarządowych w kontekście realizacji zadań publicznych

więcej

2016-07-29,Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień w samorządzie terytorialnym

więcej

2016-07-29,Zasady dokonywania rzetelnej oceny ofert realizacji zadania publicznego w praktyce

więcej

2016-08-02,Praktyczne aspekty działalności kontrolnej podmiotu tworzącego w zakresie gospodarki finansowej, gospodarowania mieniem i środkami publicznymi przez podmiot leczniczy

więcej

2016-08-03,Praktyczne aspekty działalności nadzorczej podmiotu tworzącego w zakresie gospodarki finansowej, gospodarowania mieniem i środkami publicznymi przez podmiot leczniczy

więcej

2016-08-18,Zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego

więcej

2016-08-22,Zarządzanie ryzykiem oraz monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej w praktyce jednostek samorządowych (KOSZALIN)

więcej

2016-08-23,Organizacja i finansowanie dowozu uczniów, w tym niepełnosprawnych do szkół w praktyce gmin i w orzecznictwie sądowym.

więcej

2016-08-24,Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz pomoc de minimis.

więcej

2016-08-25,Zarządzanie ryzykiem oraz monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej w praktyce jednostek samorządowych

więcej

2016-08-26,Analiza nietypowych przypadków z zakresu prawa pracy.

więcej

2016-08-26,Organizacja i proces udzielania zamówień publicznych w świetle znowelizowanego Prawa zamówień publicznych. Przegląd, omówienie i analiza zmia

więcej

2016-08-29,Zorganizowanie i funkcjonowanie archiwum/składnicy akt w instytucji

więcej

2016-08-29,Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych

więcej

2016-08-29,Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych po zmianach od 1 stycznia 2016 r.

więcej

2016-08-30,Zagadnienia praktyczne z Kodeksu Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie.

więcej

2016-08-30,Realizacja inwestycji budowlanych od fazy przygotowawczej do użytkowania - wymogi prawa budowlanego, cywilnego i zamówień publicznych z uwzględnieniem najnowszych zmian

więcej

2016-09-01,Zasady ustalania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu

więcej

2016-09-01,Rozgraniczenia nieruchomości. KOSZALIN

więcej

2016-09-02,Zasady ustalania i aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu . KOSZALIN

więcej

2016-09-02,Rozgraniczenia nieruchomości.

więcej

2016-09-02,Profesjonalna obsługa klienta z uwzględnieniem obsługi klienta trudnego

więcej

2016-09-05,Pełnomocnictwa i upoważnienia w samorządzie terytorialnym

więcej

2016-09-05,Pomoc materialna dla uczniów od 1.09.2016 r. Zadania gmin z uwzględnieniem zmian.KOSZALIN

więcej

2016-09-05,Gospodarka kasowa po nowelizacji przepisów w jednostkach sektora finansów publicznych (jednostki budżetowe, instytucje kultury i inne jednostki organizacyjne) jako jeden z elementów kontroli zarządczej

więcej

2016-09-06,Optymalizacja wydatków w oświacie. Planowanie budżetów na rok 2017z uwzględnieniem ostatnich zmian przepisach prawa

więcej

2016-09-07,Obowiązkowa centralizacja VAT i nowe metody odliczeń VAT w 2016

więcej

2016-09-08,Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020

więcej

2016-09-08,VAT od obrotu nieruchomościami komunalnymi w 2016 i 2017 roku

więcej

2016-09-08,Usuwanie drzew i krzewów w postępowaniach administracyjnych

więcej

2016-09-09,Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projekcie)

więcej

2016-09-09,Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

więcej

2016-09-09,Podstawy prawne funkcjonowania spółek komunalnych, w tym nowe zasady bezprzetargowego powierzania przez gminy zadań spółkom komunalnym

więcej

2016-09-12,Wywiad środowiskowy- nowe wyzwania prawne i praktyczne; narzędzie dowodowe w sprawach z zakresu świadczeń opiekuńczych i świadczenia wychowawczego (program rodzina 500 plus)

więcej

2016-09-12,Wynagradzanie pracowników instytucji kultury

więcej

2016-09-13,Podstawowe zasady diagnozowania rodziny w procedurze Niebieskiej Karty.

więcej

2016-09-13,Funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w administracji samorządowej oraz metody pracy kontrolera.

więcej

2016-09-13,Świadczenia rodzinne - realizacja zadań w zakresie świadczeń opiekuńczych wraz z omówieniem najnowszego orzecznictwa sądowo-administracyjnego

więcej

2016-09-14,Praktyczne stosowanie przepisów KPA w obszarach zabezpieczenia społecznego ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnym, wspierania rodziny, dożywiania, karty dużej rodziny, pomocy materialnej dla uczniów

więcej

2016-09-14,Administrowanie pasem drogowym (i inne zagadnienia z tym związane)

więcej

2016-09-15,Bieżące problemy wynikające ze stosowania ustawy o pomocy społecznej w zakresie kierowania do domu pomocy społecznej

więcej

2016-09-19,Ochrona krajobrazu - skutki prawne dla właścicieli nieruchomości

więcej

2016-09-19,Zarządzanie zasobami majątkowymi w samorządowych instytucjach kultury w 2016 r.

więcej

2016-09-20,Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

więcej

2016-09-20,Granice nadzoru nad stowarzyszeniami. Stan obecny oraz zmiany obowiązujące od maja 2016 r. oraz od 1 stycznia 2017 r.

więcej

2016-09-22,Zmiany w zawieraniu umów cywilnoprawnych. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów.

więcej

2016-09-26,Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej

2016-09-28,Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

więcej

2016-09-29,Postępowanie w spawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania (KOSZALIN)

więcej

2016-09-29,Odpracowanie zaległości czynszowych w świetle zmian ordynacji podatkowej

więcej

2016-09-30,Regulamin porządku domowego w zasobach mieszkaniowych

więcej

2016-10-07,Uprawnienia, zasoby i możliwości klientów pomocy społecznej

więcej

2016-10-14,Uprawnienia, zasoby i możliwości klientów pomocy społecznej. KOSZALIN