X zamknij

AKADEMIA PRZYWÓDZTWA POLSKICH LIDERÓW SAMORZĄDOWYCH

 

 Zapraszamy liderów samorządowych do kolejnej edycji


więcej

2016-05-30,Skutki finansowe planowania przestrzennego

więcej

2016-06-02,Podstawowe zasady diagnozowania rodziny w procedurze „Niebieskiej Karty”. KOSZALIN

więcej

2016-06-03,Jak uruchamiać i realizować usługę asystenta rodziny w OPS

więcej

2016-06-03,Bezprzetargowe zbywanie oraz oddawanie do używania nieruchomości publicznych w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach organów kontroli. KOSZALIN

więcej

2016-06-06,Profesjonalna obsługa klienta z uwzględnieniem obsługi klienta trudnego

więcej

2016-06-06,BIP-najlepsza forma udostępniania informacji publicznej

więcej

2016-06-06,Formalno-prawne oraz ksi�gowe aspekty rozliczania programu 500+ oraz �wiadcze� rodzinnych po zmianach w 2016 roku

więcej

2016-06-06,Dotacje podręcznikowe w 2016 roku. Zasady wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji podręcznikowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych od strony księgowej. KOSZALIN

więcej

2016-06-07,Dotacje podr�cznikowe w 2016 roku. Zasady wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji podr�cznikowych na zakup podr�cznik�w, materia��w edukacyjnych i materia��w �wiczeniowych od strony ksi�gowej.

więcej

2016-06-07,Rachunkowo�� instytucji kultury w 2016 roku – praktyczne warsztaty

więcej

2016-06-07,Wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy dla innych inwestycji

więcej

2016-06-08,Podatek VAT. Zmiany przepis�w od stycznia 2016

więcej

2016-06-08,Nadzwyczajne środki zaskarżenia w kodeksie postępowania administracyjnego

więcej

2016-06-09,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zagadnienia praktyczne

więcej

2016-06-10,Pomoc materialna dla uczni�w od 1.09.2016 r. Zadania gmin z uwzgl�dnieniem zmian

więcej

2016-06-10,Postępowanie administracyjne w sprawach meldunkowych - II cz. KOSZALIN

więcej

2016-06-13,Oddawanie nieruchomości publicznych do używania

więcej

2016-06-13,Użytki gruntowe w ewidencji gruntów

więcej

2016-06-13,Dotacje z bud�etu jst udzielane na realizacj� zada� z zakresu sportu w oparciu o przepisy ustawy o dzia�alno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie

więcej

2016-06-14,Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych (aktualny stan prawny). Zasady odpowiedzialności kierownika jednostki i pracowników za finanse, rachunkowość i zamówienia publiczne

więcej

2016-06-14,Wybrane zagadnienia kontroli i nadzoru

więcej

2016-06-14,Lokalny Program Rewitalizacji – przygotowanie dokumentu zgodnie z wytycznymi na lata 2014-2020

więcej

2016-06-15,Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w świetle najnowszych zmian z 31 marca 2016 r.

więcej

2016-06-16,Zmiany w zawieraniu umów cywilnoprawnych. Najnowsze orzecznictwo i interpretacje organów

więcej

2016-06-16,Pozyskiwanie dofinansowania z Unii Europejskiej na inwestycje termomodernizacyjne

więcej

2016-06-16,Pomóż dziennikarzowi zdobyć Pulitzera. Warsztaty z redagowania informacji prasowych.

więcej

2016-06-17,Uprawnienia, zasoby i możliwości klientów pomocy społecznej – rozwiązania praktyczne

więcej

2016-06-17,PROGRAM 500+ Zasady przyznawania świadczenia.

więcej

2016-06-17,Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zagadnienia praktyczne. KOSZALIN

więcej

2016-06-17,Zasiłki w 2016 roku

więcej

2016-06-17,Ustawa o sporcie - wspieranie klubów sportowych (KOSZALIN)

więcej

2016-06-17,Post�powanie administracyjne w sprawach meldunkowych - II cz. Szczecin

więcej

2016-06-20,Windykacja należności cywilnoprawnych gmin - rodzaje odsetek od zaległości. Koszty windykacyjne - po nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i kodeksie cywilnym

więcej

2016-06-21,Zwrot nadpłat w podatkach i opłatach stanowiących dochody gmin – po nowelizacji ustawy Ordynacja Podatkowa

więcej

2016-06-22,Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. Wszczęcie i przebieg postępowania

więcej

2016-06-22,Zmiany w prawie archiwalnym obowiązujące od 1 listopada 2015 r., ze szczególnym uwzględnieniem nowych zasad brakowania dokumentacji i przekazywania materiałów do archiwów państwowych oraz standardów opracowania akt

więcej

2016-06-22,Pełnomocnictwa i upoważnienia osób fizycznych oraz prawnych - zasada reprezentacji stron i skutecznej legitymacji w postępowania z zakresu administracji publicznej oraz opłata skarbowa należna od tych pełnomocnictw – zmiany w 2016 r

więcej

2016-06-23,Zasady organizowania i finansowania zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 przez gminy w 2016 r.

więcej

2016-06-24,Bonifikata w gospodarce nieruchomościami publicznymi – praktyczne problemy naliczania i egzekucji w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami

więcej

2016-06-27,Pomoc publiczna w jednostkach samorządu terytorialnego

więcej

2016-06-27,Remonty kapitalne, przebudowy nawierzchni dróg samorządowych z wykorzystaniem nowoczesnych i innowacyjnych technologii

więcej

2016-06-28,Podstawowe zasady diagnozowania rodziny w procedurze „Niebieskiej Karty”.

więcej

2016-06-29,Ustrój rolny po 1 maja 2016 r.

więcej

2016-07-01,Służebności przesyłu i gruntowe. Procedura ustanawiania na gruntach Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

więcej

2016-07-04,Organizacja i proces udzielania zamówień publicznych w świetle znowelizowanego Prawa zamówień publicznych. Przegląd, omówienie i analiza zmian

więcej

2016-07-04,Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz pomoc de minimis.

więcej

2016-07-04,Zamówienia publiczne o wartości poniżej 30 tys.Euro oraz zasady konstruowania wewnętrznych procedur udzielania zamówień

więcej

2016-07-05,Organizacja pracy oraz odpowiedzialność komisji przetargowej po nowelizacji prawa zamówień publicznych

więcej

2016-07-05,Zmiany w zasadach dotowania szkół i placówek publicznych i niepublicznych przez jednostki samorządu terytorialnego – projektowane nowelizacje przepisów od roku szkolnego 2016/2017.

więcej

2016-07-08,Najem lokali użytkowych w świetle przepisów KC i KPC

więcej

2016-07-11,Wywiad środowiskowy w świetle przepisów i w praktyce z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą o świadczeniu wychowawczym oraz nowelizacji rozporządzenia w tej sprawie

więcej

2016-07-12,Stypendia i zasiłki szkolne. Warsztat praktyczny

więcej

2016-07-13,Likwidacja zaległości i nadpłat z tytułu podatków lokalnych po zmianach od 2016r. z wzorami dokumentów

więcej

2016-07-15,Utrzymywanie urządzeń wodnych

więcej

2016-07-18,Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego

więcej

2016-07-19,Jak prawidłowo prowadzić kasy zapomogowo-pożyczkowe na gruncie obowiązujących przepisów

więcej

2016-08-02,Praktyczne aspekty działalności kontrolnej podmiotu tworzącego w zakresie gospodarki finansowej, gospodarowania mieniem i środkami publicznymi przez podmiot leczniczy