X zamknij

 Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli nt.

Wykorzystania wyników i wniosków z ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej

Wreszcie ewaluacja przestanie być biurokratycznym obowiązkiem, a stanie się narzędziem doskonalenia pracy szkoły.

Gwarantujemy dobry program i doskonałą kadrę.


więcej

2014-09-01,Program Aktywizacja i Integracja - współpraca OPS, PUP i NGO

więcej

2014-09-01,Zadania gmin związane z obsługą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalnosci Gospodarczej (CEIDG)

więcej

2014-09-02,Fundusze na zagraniczną współpracę samorządów i szkół

więcej

2014-09-02,Fundusze na zagraniczną współpracę samorządów i szkół

więcej

2014-09-03,Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie

więcej

2014-09-03,Prowadzenie skutecznej kampanii w radiu

więcej

2014-09-04,Forum Administratorów Danych Osobowych (FADO)

więcej

2014-09-05,Co radny wiedzieć powinien?

więcej

2014-09-05,Oddawanie nieruchomości publicznych do używania

więcej

2014-09-08,Zadania własne gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych - aspekty prawne, psychologiczne i praktyczne

więcej

2014-09-08,Udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane po zmianach w ustawie, zeszczególnym uwzględnieniem kwestii podwykonawstwa.

więcej

2014-09-08,Zadania własne gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych - aspekty prawne, psychologiczne i praktyczne

więcej

2014-09-08,Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki przyznawania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (KOSZALIN)

więcej

2014-09-09,Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń w ZUS i w podatku dochodowym

więcej

2014-09-10,Czas pracy po ostatnich zmianach w jednostkach Straży Miejskiej i Straży Gminnej

więcej

2014-09-11,Ochrona stosunku pracy radnego

więcej

2014-09-11,Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi na terenie gminy w kontekście zmian wprowadzonych do przepisów prawnych

więcej

2014-09-12,Kodeks etyki zawodowej urzędników sądowych

więcej

2014-09-15,Weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz analiza postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej

2014-09-15,Ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz ich rekultywacja

więcej

2014-09-16,Egzekucja administracyjna należności pieniężnych. Prawa i obowiązki wierzyciela w świetle najnowszych zmian

więcej

2014-09-17,Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w planowaniu działań szkoły, ŚWIDWIN

więcej

2014-09-17,Przygotowanie kampanii wyborczej

więcej

2014-09-18,Prawo Zamówień Publicznych dla zaawansowanych (KOSZALIN)

więcej

2014-09-19,Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w planowaniu działań szkoły, KOSZALIN

więcej

2014-09-19,Wizerunek kluczem do sukcesu

więcej

2014-09-22,Kontakty z trudnym klientem

więcej

2014-09-22,Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki przyznawania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych (SZCZECIN)

więcej

2014-09-23,Rozwój umiejętności zawodowych i interpersonalnych sekretarek/asystentek

więcej

2014-09-23,Realizacja nadzoru właścicielskiego w komunalnych spółkach z udziałem Gminy przez organ stanowiący lub wykonawczy jst.

więcej

2014-09-24,Usytuowanie kontroli wewnętrznej w systemie kontroli zarzadczej. Planowanie, realizacja, sprawozdawczość z kontroli.

więcej

2014-09-25,Planowanie przestrzenne. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z elementami KPA

więcej

2014-09-26,Kurs archiwalny I stopnia

więcej

2014-09-26,Kurs archiwalny I stopnia

więcej

2014-09-26,Realizacja ustawy Prawo budowlane. Postępowanie przed organem administracji architektoniczno-budowlanej

więcej

2014-09-29,Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w planowaniu działań szkoły, WAŁCZ

więcej

2014-09-29,Jak zrealizować zadania w zakresie ochrony danych osobowch w ramach Samorządowej Elektronicznej Platformy Informatycznej

więcej

2014-09-29,Prawo Zamówień Publicznych dla zaawansowanych (SZCZECIN)

więcej

2014-09-30,Jak zrealizować w 2014 r. zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych w służbie zdrowia? Jak przygotować się do kontroli ABW i GIODO?

więcej

2014-09-30,Księgowanie i rozliczanie inwestycji w jst i ich jednostkach podległych

więcej

2014-10-02,Działalność biura rady gminy/powiatu na przełomie kadencji

więcej

2014-10-07,Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania

więcej

2014-10-08,Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej

2014-10-13,Rachunkowość Ośrodków Pomocy Społecznej

więcej

2014-10-14,VAT w księgach rachunkowych Gminy oraz Gminy i Urzędu - kompleksowe rozliczanie

więcej

2014-10-20,Inwentaryzacja za 2014 r.(jak ją prawidłowo przeprowadzić) oraz wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem

więcej

2014-10-21,Prowadzenie skutecznej kampanii medialnej w radiu

więcej

2014-10-23,Finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych- zasady finansowania, linie orzecznictwa sądów i administracji, wzory pism

więcej

2014-10-23,Naliczanie i pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem nowych zasad wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych (KOSZALIN)

więcej

2014-10-24,Nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych (ROD) ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków gmin

więcej

2014-10-27,Regulacje stanu prawnego dróg w świetle nowelizacji przepisów ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa geodezyjnego

więcej

2014-10-28,Zewnętrzne źródła finansowania nieruchomości