więcej

2015-12-01,Prawo budowlane po zmianach z elementami K.P.A.

więcej

2015-12-01,Plan sprawdzeń i sprawozdania ABI – zadania ABI po 30 czerwca 2015. Zakres formalny i faktyczny po nowelizacji 01.01.2015

więcej

2015-12-02,Wydatki strukturalne w jednostkach oświatowych

więcej

2015-12-03,Mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego w kontekście gospodarowania obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi

więcej

2015-12-04,Stosowanie przepisów „ustawy krajobrazowej 2015” w jednostkach samorządu terytorialnego

więcej

2015-12-04,Prawa autorskie w działalności samorządowych instytucji kultury po nowelizacji

więcej

2015-12-04,Praktyka prowadzenie kontroli przedsiębiorców przez urzędy administracji publicznej

więcej

2015-12-04,Pozwolenia wodnoprawne

więcej

2015-12-07,Bezprzetargowe zbywanie nieruchomości gminy i Skarbu Państwa w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach organów kontroli

więcej

2015-12-07,Zamknięcie ksiąg rachunkowych w samorządowych instytucjach kultury w roku 2015w świetle najnowszych przepisów. SZCZECIN

więcej

2015-12-07,Nowe obowiązki samorządów dotyczące wydawania uprawnień dla przewoźników po zmianie ustawy o transporcie drogowym

więcej

2015-12-08,Zamknięcie ksiąg rachunkowych w samorządowych instytucjach kultury w roku 2015w świetle najnowszych przepisów. KOSZALIN

więcej

2015-12-08,Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, czy samorządowe centra usług wspólnych?

więcej

2015-12-08,Podatek VAT. Zmiany przepisów, konsolidacja podatkowa w jednostkach samorządu terytorialnego.

więcej

2015-12-09,Wkład własny samorządu gminnego, powiatowego w projektach EFS w latach 2014 - 2020 w aspekcie tworzenia projektów planów finansowych, ujmowania wkładu własnego wksięgach rachunkowych.

więcej

2015-12-09,Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) w jednostkach sfery budżetowej. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pieniężne ze stosunku pracy. Rozliczanie należności z tytułu podróży służbowych

więcej

2015-12-10,Rozliczenie podatkowe delegacji oraz podróży służbowych krajowych zagranicznych w świetle stanowiska organów podatkowych

więcej

2015-12-10,Praktyczne rozwiązania w udzielaniu i rozliczaniu dotacji z budżetu j.s.t. przyznawanych organizacjom pozarządowym.

więcej

2015-12-10,Nowa ustawa o zgromadzeniach publicznych. Najistotniejsze zmiany w nowych regulacjach ustawy oraz innych obowiązujących przepisach.

więcej

2015-12-11,Wywiad środowiskowy jako narzędzie i dowód w sprawach pomocy społecznej. Problematyka przyznawania świadczeń pomocy społecznej

więcej

2015-12-11,Zimowe utrzymanie dróg publicznych, ulic i placów

więcej

2015-12-14,Optymalizacja wydatków na zadania oświatowe gminy/powiatu czyli jak zaplanować dobry budżet na rok 2016? KOSZALIN

więcej

2015-12-15,Kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem specyfiki przyznawania pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych

więcej

2015-12-15,Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych - finansowe i organizacyjne wyzwania dla samorządów i ich jednostek na rok bieżący i rok 2016.

więcej

2015-12-16,Najnowsze obszerne zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone rozporządzeniem MF z dnia 24.06.2015 r.

więcej

2015-12-16,Zasady wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej

2015-12-16,Lokalny Program Rewitalizacji – przygotowanie dokumentu zgodnie z wytycznymi na lata 2014-2020

więcej

2015-12-17,Rewolucyjne zmiany w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – zmiany w rachunkowości oraz sprawozdawczości

więcej

2015-12-17,Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu

więcej

2015-12-18,Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie zieleni bez zezwolenia w świetle aktualnych uregulowań prawnych i orzecznictwa sądowo administracyjnego

więcej

2015-12-21,Przygotowanie do zamknięcia roku 2015 i likwidacji zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, przedszkoli i placówek. Zasady obsługi finansowo-księgowej szkół, przedszkoli i placówek w roku 2016

więcej

2015-12-22,Przygotowanie do zamknięcia roku 2015 w gminie, powiecie, województwie i otwarcia roku 2016 w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych

więcej

2016-01-07,Zagadnienia praktyczne z Kodeksu Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian w ustawie.. Aktualny stan prawny na 1 listopada 2015 roku.

więcej

2016-01-07,Zajęcia komornicze i potrącenia z wynagrodzenia za pracę

więcej

2016-01-11,Zasady rozliczania czasu pracy i tworzenia harmonogramów w praktyce.

więcej

2016-01-11,Zamówienia publiczne w projektach unijnych w świetle zasad kwalifikowania wydatków

więcej

2016-01-12,Podatek pobierany u źródła – należności licencyjne i dywidenda. Obowiązki płatników w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych w związku z wypłatą na rzecz nierezydentów dywidendy oraz należności licencyjnych

więcej

2016-01-12,Pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020

więcej

2016-01-12,Sposób na szybkie zamówienia publiczne – jak poprawnie przygotować i przeprowadzić zamówienie w trybie zapytania o cenę oraz z wolnej ręki. Obowiązki w zakresie zakupu usług niepriorytetowych i zamówieniach poniżej 30 tys. €.

więcej

2016-01-13,Zmiany w sposobie realizacji projektów unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Podobieństwa i różnice w stosunku do lat 2007-2014

więcej

2016-01-14,BUDŻETOWE I BILANSOWE ROZLICZENIE ROKU 2015 W JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH - zasady sporządzenia rocznych sprawozdań typu RB i ich powiązanie ze sprawozdaniem finansowym gminy, powiatu, województwa

więcej

2016-01-15,Praktyka prowadzenie kontroli przedsiębiorców przez urzędy administracji publicznej

więcej

2016-01-15,Zasady nabywania spadku przez gminę i Skarb Państwa

więcej

2016-01-15,Rewolucyjne zmiany w zasadach księgowania rozrachunków i inwestycji z podatkiem VAT w jednostkach i zakładach budżetowych po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i uchwale NSA

więcej

2016-01-18,Nowa ustawa o zgromadzeniach publicznych. Najistotniejsze zmiany w nowych regulacjach ustawy oraz innych obowiązujących przepisach. SZCZECIN

więcej

2016-01-18,Praktyczne aspekty stosowania zmienionych przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej

więcej

2016-01-19,Praktyczne aspekty stosowania zmienionych przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej (KOSZALIN)

więcej

2016-01-19,Nowa ustawa o zgromadzeniach publicznych. Najistotniejsze zmiany w nowych regulacjach ustawy oraz innych obowiązujących przepisach. KOSZALIN

więcej

2016-01-26,Zmiany w księgowości opłat śmieciowych od 2016 r. Wpływ najnowszych zmian ordynacji podatkowej na rachunkowość oraz likwidacja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

więcej

2016-01-27,Zmiany przepisów dotyczących mandatów karnych nakładanych przez straże gminne i miejskie od 2016 r.

więcej

2016-01-27,Zmiany w podatkach dochodowych planowane na rok 2016

więcej

2016-02-10,Obowiązki w zakresie sporządzania sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych oraz zasady planowania zamówień w praktyce